[1]
มั่นใจจริง ส., “ระดับพฤติกรรมด้านสุขภาพ ตามหลัก 3อ. 2ส.และพฤติกรรมสุขอนามัยของประชาชนแต่ละกลุ่มวัย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2563”, Acad Nursing J Chakriraj, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 99–111, ม.ค. 2021.