บุญเลิศ น. “การศึกษาคุณภาพระบบการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี”. วารสารวิชาการและการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช, ปี 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2021, น. 27-40, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/jckr/article/view/59.