มั่นใจจริง ส. “ระดับพฤติกรรมด้านสุขภาพ ตามหลัก 3อ. 2ส.และพฤติกรรมสุขอนามัยของประชาชนแต่ละกลุ่มวัย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2563”. วารสารวิชาการและการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช, ปี 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, น. 99-111, https://he04.tci-thaijo.org/index.php/jckr/article/view/79.