ภารกิจหลักของวารสารเทคโนโลยีทางการแพทย์และสหเวชศาสตร์คือการจัดให้มีแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการสำหรับนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ในประเทศไทยเพื่อตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่มี peer-reviewed จำนวน 2-3 ท่าน วารสารนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการจัดเตรียมเส้นทางที่ไม่ยุ่งยากสำหรับเจ้าหน้าที่วิจัยรุ่นใหม่และนักศึกษาในการได้รับการตีพิมพ์บทความชิ้นแรกก่อนที่จะก้าวไปสู่วารสารนานาชาติที่มีชื่อเสียงมากขึ้น ดังนั้นวารสารจึงยินดีรับบทความด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขในวงกว้าง ด้วยการเน้นและให้ความสำคัญกับการวิจัยในประเทศไทย โดยคำนึงถึงการให้บริการทางวิชาการที่มีคุณค่าในการช่วยให้นักวิจัยได้ตีพิมพ์ผลงานและเผยแพร่