Yasothon Medical Journal
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สถานการณ์มารดาที่มีการติดเชื้อซิฟิลิสขณะตั้งครรภ์ การเกิดโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดและผลการดูแลรักษาทารกแรก เกิดจากมารดาที่มีการติดเชื้อซิฟิลิสขณะตั้งครรภ์ที่คลอดในโรงพยาบาลยโสธร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy