กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 2 อ.ต่อ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และระดับน้ำตาลในเลือด ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy