กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้โปรแกรมการจัดการความเสี่ยงทางคลินิกด้วยแนวคิดความรอบรู้ ด้านสุขภาพต่อทัศนคติและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการความเสี่ยง ของพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy