เกี่ยวกับวารสาร

วารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ให้กับนักวิชาการที่สนใจ และบุคลากรสาธารณสุข สามารถเผยแพร่ผลงาน ลงตีพิมพ์บทความวิชาการต่างๆ โดยมีกำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ