การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความเรื่องนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หากมีกรุณาอธิบายในข้อความถึงบรรณาธิการ)
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
  • มีการให้ URLs ที่เข้าถึงได้ สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
  • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16pt(ในภาษาไทย) และ 12 pt(ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้แต่ง (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
  • บทความเตรียมตามข้อกำหนด ทั้งในด้านของรูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง

- การใช้ระบบ ThaiJO

 

- การเขียนบทความและเตรียมต้นฉบับ (PDF)

รูปแบบของการเขียนและการเตรียมต้นฉบับ

1. บทความ

1.1 ต้นฉบับควรพิมพ์เว้นบรรทัดและพิมพ์หน้าเดียว โดยใช้กระดาษพิมพ์ขนาด A 4 จำนวนไม่เกิน 12 หน้าด้วยอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16

1.2 ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้หน้าแรก และชื่อผู้เขียน ตำแหน่งและวุฒิการศึกษาอยู่ใต้ชื่อเรื่อง โดยเยื้องไปทางขวามือส่วนสถานที่ทำงานของผู้เขียนให้พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถ

1.3 ชื่อเรื่องและชื่อผู้เขียน ให้มีภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วย

1.4 ก่อนการนำเสนอเนื้อหาของบทความ จะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. รายงานการวิจัย

2.1 ชื่อเรื่องงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.2 ชื่อและนามสกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งงานปัจจุบัน และสถานที่ทำงานของหัวหน้าโครงการวิจัยและคณะผู้วิจัยเรียงตามลำดับ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.3 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนลักษณะเรียงตามลำดับเป็นความเรียงให้สอดคล้องกันประกอบด้วย

     ส่วนที่ 1 ความสำคัญของปัญหาสั้นๆ ไม่เกิน 2-3 บรรทัด ชนิดของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย สถานที่ศึกษาประชากรและลักษณะกลุ่มตัวอย่าง จำนวนและวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพสรุปวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล

     ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้

     ส่วนที่ 3 ให้เขียน“คำสำคัญ (key words)”ของงานวิจัยครั้งนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.4 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

2.5 วัตถุประสงค์ของการวิจัยและคำถาม/สมมติฐานการวิจัย

2.6 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

2.7 วิธีการดำเนินการวิจัย เขียนเป็นความเรียง แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

      ตอนที่ 1 ชนิดของการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ประชากรและลักษณะกลุ่มตัวอย่าง จำนวน

และวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง

      ตอนที่ 2 เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ลักษณะเครื่องมือเกณฑ์การแปลผล การตรวจสอบคุณภาพทั้งความตรง (validity) ความเชื่อมั่น (reliability) ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (ถ้ามี) และการหาค่าความเชื่อมั่นทำกับใคร จำนวนเท่าใด ใช้สูตรอะไรและได้ค่าเท่าใด

      ตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลทำอย่างไร จำนวนเท่าใด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมและสถิติ

2.8 สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล

2.9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

2.10 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

2.11 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

2.12 เอกสารอ้างอิง

3.การเขียนเอกสารอ้างอิง

การเขียนเอกสารอ้างอิง ใช้ตามรูปแบบของ Publication Manual of the American Psychological Association (หรือ APA style)

3.1 การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่อง

การอ้างอิงให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา โดยวงเล็บเฉพาะชื่อ-สกุล ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง (ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์) หรือการอ้างชื่อผู้แต่งก่อนข้อความอ้างอิง ให้วงเล็บหลังชื่อ-สกุล ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ดังนี้ ชื่อ-สกุลผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์) ต่อด้วยข้อความที่อ้างอิง กรณีที่ผู้แต่งไม่เกิน 6 คน ให้เขียนชื่อผู้แต่งทุกคนในการอ้างถึงครั้งแรก และถ้ามีการอ้างถึงอีกให้ใช้ และคณะ ต่อท้ายชื่อผู้แต่งคนแรก แต่ในกรณีที่มีผู้แต่งมากกว่า 6 คนขึ้นไป ให้เขียนชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วย และคณะ ในการอ้างอิงทุกครั้งตัวอย่าง

3.2. การอ้างอิงท้ายเรื่อง

การอ้างอิงบทความจากวารสาร

ชื่อผู้แต่ง. (ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ.). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร พิมพ์ด้วยตัวเอน, ปีที่ (ฉบับที่), หน้า.

การอ้างอิงเอกสารที่เป็นหนังสือหรือตำรา

ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อเรื่อง /ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). /สถานที่พิมพ์:/ ////////สำนักพิมพ์.

การอ้างอิงบทหนึ่งของหนังสือที่มีผู้เขียนเฉพาะบท และมีบรรณาธิการของหนังสือ

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ ////////(ครั้งที่พิมพ์), เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด)./สถานที่พิมพ์:/ ////////สำนักพิมพ์.

การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์

ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต//////// หรือวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา).

การอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์

ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปี,เดือนที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์,/ปีที่ (ฉบับที่),/ ////////เลขหน้าที่ปรากฏ.

การอ้างอิงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Material)

ชื่อผู้เขียน/(ปี,เดือน วันที่)./ชื่อเนื้อหา./[รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์]. /Retrieved //////// from URL หรือเว็บไซต์ของข้อมูล

4. การเรียงลำดับเอกสาร

4.1 เรียงเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนภาษาอังกฤษ

4.2 เรียงลำดับตามอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง ไม่ต้องใส่หมายเลขกำกับ

4.3 ชื่อผู้แต่งภาษาอังกฤษเรียงตามอักษรตัวแรกของชื่อสกุล

4.4 ถ้าอักษรตัวแรกเหมือนกันให้เรียงตามลำดับอักษรถัดไปเรื่อยๆ

4.5 ถ้าผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เรียงลำดับตามปีที่พิมพ์

รายงานผลการวิจัย

รายงานผลการวิจัย (Research report) หรือรายงานการค้นคว้าและการสำรวจด้านวิชาชีพการพยาบาลหรือสหวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพการพยาบาลและการบริการสุขภาพ

บทความทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ (Articles) ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลหรือสหวิชาชีพ ที่มีเนื้อหาทันสมัย นำเสนอองค์ความรู้และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพการพยาบาลและการบริการสุขภาพ

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคล ที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในงานวารสารเท่านั้นและจะไม่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ หรือให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดทราบ