ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • นภาพร บุตรมาตย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจ, การให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก, โรงพยาบาลสุทธาเวช

บทคัดย่อ

การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ศึกษาในผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการทางด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2566 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) จำนวน 391 คน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษาที่สำเร็จสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก

ผลการศึกษาพบว่าผู้รับบริการมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยคุณภาพการบริการของ โรงพยาบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้มารับบริการ รองลงมาคือ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ และด้านความเข้าใจและเห็นอก เห็นใจผู้มารับบริการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้าย คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และพบว่าผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลสุทธาเวช รองลงมาคือ รู้สึกมีความพึงพอใจต่อโรงพยาบาลสุทธาเวช

References

นาฎสิริ ผ่องมหึงษ์. (2563). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์. หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

นิพนธ์ ฐานะพันธุ์. (2560). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของภาครัฐ : กรณีศึกษาการให้บริการของโรงพยาบาลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 7(1), 201 – 214.

เนตรเพชรรัสมิ์ ตระกูลบุญเนตร. (2560). ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า. วารสารพยาบาลตำรวจ, 9(2), 64 – 74.

รัชนี หลงสวาสดิ์. (2562). ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า. วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล, 4(3), 70 – 71.

รุ่งทิพย์ นิลพัท. (2561). คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจที่มีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้รับบริการโรงพยาบาลเปาโลรังสิต. หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

วัลภา ยิ้มปราโมทย์. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่มีต่อโรงพยาบาลเอกชนกรณึศึกษาโรงพยาบาลในเครือพระราม 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.

เวชระเบียนโรงพยาบาลสุทธาเวช. (2566). สถิติผู้มีรับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสุทธาเวช. สำนักนายกรัฐมนตรี. (2566). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 – 2570. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 จาก https://spo.moph.go.th/

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. (2560). แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564). สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 จาก

https://dmsic.moph.go.th/

อัครณี ภักดีวงษ์. (2561). การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) งานบริการผู้ป่วยนอก งานบริการผู้ป่วยในและงานบริการในชุมชนประจำปีงบประมาณ 2561. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติ. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-29

ฉบับ

บท

รายงานผลการวิจัย