กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy