วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฉบับนี้ เป็นฉบับประจำปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ซึ่งจะเน้นวิทยาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสาธารณสุขให้เป็นปัจจุบัน ดังเช่นที่ผ่านมาทางวารสารฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีบทความที่มีความหลากหลายและอยู่ในความสนใจของสังคม แต่เนื่องด้วยข้อกำหนดของปริมาณ ต่อฉบับ ทางกองบรรณาธิการจึงคัดเลือกลงตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง ดังนั้นบทความในวารสาร บางฉบับอาจจะมีแนวโน้มไปในทิศทางด้านเดียวกันดังเช่นในฉบับนี้ อย่างไรก็ตามก็จะยังคงไว้ตามวัตถุประสงค์ของวารสารคือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสาธารณสุขเหมือนเดิม      สำหรับบทความในวารสารฉบับนี้ ส่วนใหญ่เป็นบทความวิจัย (research article) ทางด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพที่มีความหลากหลายในรูปแบบและสถานที่ศึกษา จำนวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย 1) การศึกษา Heart rate recovery period กลุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 10-15 ปี 2) ความรู้ การรับรู้ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังในโรงพยาบาล 3) ปัจจัยที่มีผลต่อผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 4) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน 5)การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้พิการ และ 6) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของประชากรวัยทำงาน
     กองบรรณาธิการวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบคุณ ผู้วิจัยและเจ้าของบทความที่ให้ความร่วมมือปรับปรุงแก้ไขเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้ร่วมจัดทำวารสารฉบับนี้ทุกท่านที่ดำเนินการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับสารประโยชน์จากวารสารฉบับนี้ และขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่ได้ให้ความสนใจติดตามวารสารมาอย่างต่อเนื่อง แล้วพบกันในฉบับต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-27