Contact

"ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 111/1-3 หมู่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 034-773904-5 โทรสาร 034-773-903"

Principal Contact

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ (บรรณาธิการ)
รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย (รองบรรณาธิการ)
Phone 034773904-5

Support Contact

นางสาวลนิตา ภาวนานนท์
Phone 034773904-5