ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บรรณาธิการ                              

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

           คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Email : ahs.ssru.journal@gmail.com             

รองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชัย

      

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

Email : duangporn.na@ssru.ac.th             

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ (ราชบัณฑิต)            มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ (ราชบัณฑิต)                                                                    สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ (ราชบัณฑิต)            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล            มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์เฉก ธนะสิริ            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สำโรงทอง            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์            รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต            มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน            สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
ดร.รัชนี จันทร์เกษ            กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ดร.เภสัชกรหญิงอัญชลี จูฑะพุทธิ            กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงสริน ทัดทอง   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงสุธาสินี ทัพพสารพงศ์                         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชัย   วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม   วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรบรรลือ สังข์ทอง   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสกุล แก่นเรณู   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาลี นามดวง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช นาคชาติ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวดี เนียมนุ้ย   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์  ชัยพงศ์พัชรา   วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร อุ่นประเสริฐสุข   วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายแพทย์ธวัช บูรณถาวรสม   วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย หงส์ทอง   วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร.อรวรรณ วงษ์อนันต์   วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองการจัดการ

นางสาววรรณวิภา บำรุงพงศ์            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวลนิตา ภาวนานนท์            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวบุบผา ขุนบุญจันทร์            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวสุนีย์ ยียะห์ยา            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวภาพร บำรุงสุนทร            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายทศวรรณ พงษ์สุข            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวกนกกร ผิวอ่อน            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายธนา ลิมาวัฒนชัย            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวณันทกานต์ สังขรัตน์            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวอลิสรา ด้วงฉิม            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายศักดิ์ชัย พงษ์เกิดลาภ            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา