ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

บรรณาธิการ                              

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

           คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Email : ahs.ssru.journal@gmail.com             

 

รองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชัย

      

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

Email : duangporn.na@ssru.ac.th             

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ (ราชบัณฑิต)            มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ (ราชบัณฑิต)            สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ (ราชบัณฑิต)            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล            มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์เฉก ธนะสิริ            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สำโรงทอง            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์            กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต            มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน            สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
ดร.รัชนี จันทร์เกษ            กระทรวงสาธารณสุข
ดร.เภสัชกรหญิงอัญชลี จูฑะพุทธิ            กระทรวงสาธารณสุข

 

กองการจัดการ

นางสาววรรณวิภา บำรุงพงศ์            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวลนิตา ภาวนานนท์            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวบุบผา ขุนบุญจันทร์            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวสุนีย์ ยียะห์ยา            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวภาพร บำรุงสุนทร            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายทศวรรณ พงษ์สุข            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวกนกกร ผิวอ่อน            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายธนา ลิมาวัฒนชัย            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวณันทกานต์ สังขรัตน์            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวธีราภรณ์ จุมรี            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวอลิสรา ด้วงฉิม            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายศักดิ์ชัย พงษ์เกิดลาภ            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา