วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

Journal of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University

เกี่ยวกับวารสาร

     วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ISSN (Print): 2539 – 6749, ISSN (Online): 2730 – 1907 ยินดีรับบทความวิจัยและวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น การเขียนบทความต้นฉบับ ต้องตรงตามรูปแบบที่วารสารกำหนด บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ต่อหนึ่งบทความ (เกณฑ์ผ่านการพิจารณา 2 ใน 3) โดยวิธีการประเมินแบบ double – blinded กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร

     1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตเนื้อหาการตีพิมพ์

     วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และสาขาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) ได้แก่ นโยบายสุขภาพและการจัดการดูแลสุขภาพ การบริหารจัดการสุขภาพ สหเวชศาสตร์ สมุนไพร การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาสุขภาพอื่น ๆ เป็นต้น
  2. สาธารณสุขศาสตร์ (Public Health) ได้แก่ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด เป็นต้น
  3. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science) ได้แก่ ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  4. สาขาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ (Types of Articles)

       ตีพิมพ์ผลงาน 2 ประเภท คือ

  1. บทความวิจัย (Research article)
  2. บทความวิชาการ (Academic article)   

กำหนดการเผยแพร่

      กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน, ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม)

กระบวนการ Review (Peer Review Process)

      บทความมีการตรวจสอบและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน 3 ท่านต่อ 1 บทความ เป็นแบบ double – blinded บทความทุกเรื่องจะถูกพิจารณากลั่นกรองโดยกองบรรณาธิการ ตามลำดับขั้นตอนก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

นโยบายการ Review (Peer Review Policy)

      บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน 3 ท่าน โดยบทความผู้นิพนธ์ภายนอก จะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่วนบทความผู้นิพนธ์ภายใน ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ ทั้งนี้จะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความและผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบ ชื่อผู้พิจารณาบทความเช่นเดียวกัน (double – blinded)

เจ้าของวารสาร

             วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำนักงาน

             เลขที่ 111/1-3 หมู่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 034-773904-5 โทรสาร 034-773-903
             https://he04.tci-thaijo.org/index.php/JAHS

ออกแบบปกโดย

    นายทศวรรณ  พงษ์สุข 

 

       บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการตรวจสอบทางด้านวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ ตรงตามสาขา อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน และบทความในวารสาร เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ซึ่งทางกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย การนำบทความในวารสารนี้ไปเผยแพร่สามารถกระทำได้โดยให้ระบุแหล่งอ้างอิงจากวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา