ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของประชากรวัยทำงานในจังหวัดสมุทรสงคราม Factors Influencing Heath Status of Working Age Population in Samutsongkram Province Patchara Phayukwech

Main Article Content

พัชรา พยัคเวช

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำนาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะสุขภาพ ระดับพฤติกรรมสุขภาพ ระดับความรอบรู้และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยทำงานในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1,000 ราย ใช้เครื่องมือสำเร็จรูป คือ สมุดสุขภาพประชาชน (Application H4U by MOPH) ของกรมอนามัย ในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างวัยทำงานในจังหวัดสมุทรสงคราม มีภาวะสุขภาพอยู่ในระดับดี ( =8.92, SD=2.270) พฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ( =22.98, SD=2.531) และความรอบรู้ทางสุขภาพอยู่ในระดับมาก ( =6.53, SD=1.418)  ปัจจัยพฤติกรรมสุขภาพ (β= -.117, p < .01) และปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพ (β = .635, p < .01)  มีอิทธิพลต่อระดับภาวะสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และปัจจัยส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ สามารถร่วมทำนายได้ร้อยละ 21.10 (R2=.211, p < .01) ผลการศึกษานี้สามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มประชากรวัยทำงานให้มีภาวะสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นได้


This predictive correlational research study aimed to study the level of health status, health behavior, health literacy and study of factors influencing health status from a sample group of 1,000 working people in Samut Songkhram province, they used a ready-made tool, Application H4U by MOPH, to collect data. Data were analyzed using descriptive statistics. and statistical multiple regression analysis. Health status have a good level ( =8.92, SD=2.270), health behaviors were at a moderate level ( =22.98, SD=2.531) and health literacy were at a good level ( =6.53, SD=1.418). Health behavioral factors (β = -.117, p < .01) and health literacy factors (β = .635, p < .01) had a statistically significant influence on the level of health status and personal factors there was no statistically significant influence on health status. able to participate in the prediction at 21.10 %. The results of this study can be used as basic information to promote the health of the working population to have a better health condition.

Article Details

บท
Articles