การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้พิการตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม The accessibility to the rights of the handicapped pertaining to Tambon Lat Yai ‎Amphoe Mueang Samut Songkhram Province

Main Article Content

บุญวัฒน์ ไทรย้อย
พรรณราย สุขมณี
วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้พิการ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2556 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือผู้พิการที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้พิการในตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 220 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.5 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 59.1 สถานภาพสมรส ร้อยละ 41 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 70.9 มีรายได้ต่ำกว่า 2,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 67.7 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 75.9 ใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลสิทธิ สปสช (คนพิการ ท74) ร้อยละ 76.4
มีความพิการทางการเคลื่อนไหว ร้อยละ 55 มีสาเหตุความพิการจากการเจ็บป่วย ร้อยละ 35.9 มีผู้ดูแลคือบุตรหลาน ร้อยละ 36.4 และการได้รับเบี้ยพิการ ร้อยละ 100 มีการรับรู้ของเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พ.ศ.2556 ในภาพรวมพบว่า มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง และมีการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พ.ศ.2556 อยู่ในระดับปานกลาง


This survey research was aimed at studying people's accessibility to the rights for disabled persons in Lat Yai Sub-district, Mueang District, Samut Songkhram Province in accordance
with the Enhancement and Development of the Quality of Life of the Disabled Act, B.E.2550 and the Revised Version (Version 2), B.E.2556. The sample was a group of 220 registered disabled persons in Lat Yai Sub-district, Muang District, Samut Songkhram Province. Data were collected via questionnaires and were described and summarised with descriptive statistics; frequency, percentage, mean, and standard deviation. The findings showed that 54.5 percent of them,
the majority of the sample group, was male, 59.1 percent aged 60 years or older , 41 percent was married, 70.9 percent completed primary education, 67.7 percent earned less than 2,000 baht per month, 75.9 percent was unemployed, 75.4 percent claimed their NHSO rights
for medical treatment, 55 percent had movement disabilities, 35.9 percent was disabled due
to certain illnesses, 36.4 percent relied on their own children’s or grandchildren’s care, and 100 percent received disability allowance. Overall, it was found that the sample group’s perception of the rights for disabled persons according to the Enhancement and Development
of the Quality of Life of the Disabled Act, B.E.2550 and the Revised Version (Version 2), B.E.255 is at a moderate level. Moreover, the sample group’s accessibility to the rights was at
a moderate level.

Article Details

บท
Articles