การศึกษา Heart rate recovery period จากการทดสอบสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการเดินสายพานในกลุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 10 – 15 ปี ที่มีผลตรวจ Echocardiogram ปกติ

Main Article Content

อุเทน บุญมี

บทคัดย่อ

ระยะ Heart rate recovery period คือ ระยะเวลาหลังออกกำลังถึงขีดสุดที่ค่าอัตราการเต้นหัวใจและค่าทางระบบไหลเวียนโลหิต เช่น ความดันโลหิต กลับมาเท่ากับช่วงก่อนออกกำลังอีกครั้ง สะท้อนประสิทธิภาพการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดในการปรับสมดุลเข้าสู่ภาวะปกติ โดยผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติจะใช้เวลาฟื้นคืนที่แตกต่างจากคนปกติ แต่ในผู้ป่วยเด็กยังไม่มีรายงานค่าปกติและยังไม่มีการศึกษาค่านี้อย่างแพร่หลาย จึงสร้างงานวิจัยนี้ขึ้นด้วยการทบทวนผลตรวจ Treadmill Exercise stress test จาก Modified Bruce protocol ย้อนหลังของปี 2560-2562 ทั้งสิ้น 34 ราย อายุ 10-15 ปี ที่มีผลตรวจ  Echocardiography ปกติ BMI 20 ­+ 3.5 kg/m2 เพศชายร้อยละ 64 เพศหญิงร้อยละ 36 วิเคราะห์ความต่างทางสถิติ ด้วย Mann-Whitney U test ผลวิจัยพบว่าในเด็กอายุ 10-15 ปี เมื่อออกแรงถึงขีดสุดเฉลี่ย stage 6 จะมีค่า Recovery period ประมาณ 5.8 + 1.1 นาที ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของ Heart rate recovery period  ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง (5.90 + 1.20 vs 5.84 + 0.97, P-value 0.855) ระหว่างกลุ่ม BMI น้อยกว่า 18.5 กับกลุ่ม BMI 18.5 ขึ้นไป (5.98 + 0.99 vs 5.81 + 1.21, P-value 0.43) ระหว่างกลุ่มอายุน้อยกว่า 13 ปีกับกลุ่ม 13 ปีขึ้นไป (5.92 + 1.25 vs 5.86 + 1.07, P-value 0.74) และระหว่างกลุ่มที่เดิน ได้น้อยกว่า Stage 7 กับกลุ่มที่เดินได้ Stage 7 ขึ้นไป (5.75 + 1.20 vs 6.09 + 0.90, P-value 0.46) สรุปว่าเด็กอายุ 10-15 ปี มีค่า Heart rate recovery period ประมาณ 5.8 นาที โดยนาทีที่ 1 อัตราการเต้นหัวใจ
จะลดลงร้อยละ 15 ซึ่งสามารถปรับใช้ในทางคลินิกและวิทยาศาสตร์การกีฬา

Article Details

บท
Articles

References

Aneni E, Roberson LL, Shaharyar S, et al. Delayed heart rate recovery is strongly associated with early and late-stage prehypertension during exercise stress testing. AM J Hypertens. 2014;27(4):514-21

McInnis K, Balady GJ. Comparison of submaximal exercise responses using the Bruce vs modified Bruce protocols.Med Sci Sports Exerc. 1994;26(1):103-7

Mendes MdA, Da Silva I, Ramires V, et al. Metabolic equivalent of task (METs) thresholds as an indicator of physical activity intensity. PLoS One. 2018;13(7):e0200701

Tulumen E, Khalilayeva I, Aytemir K, et al. The reproducibility of heart rate recovery after treadmill exercise test. Ann Noninvasive Electro. 2011;16(4):365-72

Johnson NP, Goldberger JJ. Prognostic value of late heart rate recovery after treadmill exercise. Am J Cardiol. 2012;110(1):45-9

Goldschlager N, Selzer A, Cohn K. Treadmill stress tests as indicators of presence and severity of coronary artery disease. Ann Intern Med. 1976;85(3):277-86

Nishime EO, Cole CR, Blackstone EH, Pashkow FJ, Lauer MS. Heart rate recovery and treadmill exercise score as predictors of mortality in patients referred for exercise ECG. JAMA. 2000;284(11):1392-8

Watanabe J, Thamilarasan M, Blackstone EH, Thomas JD, Lauer MS. Heart rate recovery immediately after treadmill exercise and left ventricular systolic dysfunction as predictors of mortality: the case of stress echocardiography. Circulation. 2001;104(16):1911-6

Ohuchi H, Suzuki H, Yasuda K, Arakaki Y, Echigo S, Kamiya T. Heart rate recovery after exercise and cardiac autonomic nervous activity in children. Pediatr Res. 2000;47(3):329-35

Nuttall FQ. Body mass index: obesity, BMI, and health: a critical review. Nutrition today. 2015;50(3):117. BMI

Gondoni L, Titon A, Nibbio F, Augello G, Caetani G, Liuzzi A. Heart rate behavior during an exercise stress test in obese patients. Nutrition, Metabolism and Cardio Dis. 2009;19(3):170-6