กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สมศักดิ์    โล่ห์เลขา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง                              ภู่วรวรรณ

บรรณาธิการ

พลตรี ศาสตราจารย์ วีระชัย                               วัฒนวีรเดช

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุพร                         ตรีพงษ์กรุณา    

พลตรี ศาสตราจารย์ คลินิก ดุสิต                       สถาวร

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดารินทร์                   ซอโสตถิกุล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนิรุธ                   ภัทรากาญจน์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรชัย                  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง เปรมฤดี                   ภูมิถาวร

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อดิศร์สุดา         เฟื่องฟู

นายแพทย์ วสุ                                                       กำชัยเสถียร

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรอำภา            บรรจงมณี

พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิพันธ์                  สุขสุเมฆ