ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดการแพ้ชนิดรุนแรงติดต่อกันหลายวันในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ผู้แต่ง

  • อารยา ทิพย์สูงเนิน กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  • นันทนา ศิริพิพัฒนมงคล กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

คำสำคัญ:

Anaphylaxis, Protracted anaphylaxis, สารก่อภูมิแพ้

บทคัดย่อ

ความเป็นมา : Protracted anaphylaxis คือปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มีการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ทำให้เกิด Protracted anaphylaxis น้อยในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะ Protracted anaphylaxis อัตราการเกิดสารก่อภูมิแพ้ที่พบ และอาการแสดงของภาวะ Protracted anaphylaxis
วิธีการศึกษา : การศึกษานี้เป็นการศึกษาย้อนหลัง (Retrospective study) ในผู้ป่วยเด็ก 0-15 ปีที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะ Anaphylaxis และเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง สิงหาคม 2557 ถึง กรกฎาคม 2562
ผลการศึกษา : ผู้ป่วยทั้งหมด 135 ราย อายุเฉลี่ย 9 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (54.07%) ปัจจัยที่มีผลให้เกิดภาวะ Protracted anaphylaxis ได้แก่ เวลาตั้งแต่เกิดอาการผิดปกติ จนได้รับย Adrenaline ที่นานกว่า 90 นาที (OR 5.76, 95%CI 1.0s-31.51, p-value 0.043) มีอัตราการเกิด Protracted anaphylaxis 14.81% (115 ราย) สารก่อภูมิแพ้ที่พบมากที่สุดคือ อาหาร (50.379%) ไม่สามารถระบุสารก่อภูมิแพ้ได้ (28.15%)
และแมลงกัดต่อย (16.30%) อาการแสดงที่พบบ่อยที่สุดคือ อาการดัน (78.52%) ผื่นลมพิษ (71.85%) อาการหายใจเหนื่อย แน่นหน้าอก (55.56%)
สรูป : ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Anaphylaxis มีความเสี่ยงจะเกิดอาการ Protracted anaphylaxis ถ้าได้รับ Adrenaline ลำช้ำเกิน 90 นาที โดยพบอุบัติการณ์ 14.81% และอาหารโดยเฉพาะกุ้ง เป็นสาเหตุ

Downloads

Download data is not yet available.

References

คณะทำงานเพื่อการรักษาและป้องกันการแพ้ชนิดรุนแรงแห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีการแพ้ชนิดรุนแรง พ.ศ. 2560

Piromrat K,Chinratanapisit S, Trathong S. Anaphylaxis in an emergency department: a 2-year study in a tertiary-care hospital. Asian Pac J Allergy Immunol. 2008;26(2-3):121-8

Manuyakorn W, Benjaponpitak S, Kamchaisatian W, Vilaiyuk S, Sasisakulporn C, Jotikasthira W. Pediatric anaphylaxis: triggers, clinical features, and treatment in a tertiary-care hospital. Asian Pac J Allergy Immunol. 2015;33:281-8

Sricharoen P, Sittichanbuncha Y, Wibulpolprasert A, Srabongkosh E, Sawanyawisuth K. What clinical factors are associated with biphasic anaphylaxis in Thai adult patients? Asian Pac J Allergy Immunol. 2015;33:8-13

Shaker MS, Wallace DV, Golden DBK, et al. Anaphylaxis-a 2020 practice parameter update, systematic review, and Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE) analysis. J Allergy Clin Immunol. 2020;145:1082-123.

Lertnawapan R, Maek-a-nantawat W. Anaphylaxis and biphasic phase in Thailand: 4-year observation. Allergol Int. 2011;60:283-9

Sampson HA, Munoz-Furlong A, Campbell RL, et al. Second symposium on the definition and management of anaphylaxis: summary report - Second National Institute of Allergy and Infectious Disease/Food Allergy and Anaphylaxis Network Symposium. Ann Emerg Med 2006; 47:373-80.

Ring J, Klimek L, Worm M. Adrenaline in the Acute Treatment of Anaphylaxis. Dtsch Arztebl Int. 2018;115(31-32):528-34.

Alqurashi W, Stiell I, Chan K, Neto G, Alsadoon A, Wells G. Epidemiology and clinical predictors of biphasic reactions in children with anaphylaxis. Ann Allergy Asthma Immunol. 2015;115:217-23 e2.

Lee S, Peterson A, Lohse CM, Hess EP, Campbell RL. Further Evaluation of Factors That May Predict Biphasic Reactions in Emergency Department Anaphylaxis Patients. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017:1295-1301.

Lertnawapan R, Maek-a-nantawat W. Anaphylaxis and biphasic phase in Thailand: 4-year observation. Allergol Int. 2011;60: 283-9.

Ko BS, Kim WY, Ryoo SM, et al. Biphasic reactions in patients with anaphylaxis treated with corticosteroids. Ann Allergy Asthma Immunol. 2015;115:312-6.

Poachanukoon O, Paopairochanakorn C. Incidence of anaphylaxis in the emergency department: a 1-year study in a university hospital. Asian Pac J Allergy Immunol. 2006;24(2-3):111-6.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-03-31