ปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอดที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกวิกฤต

ผู้แต่ง

  • นลินพร ทัตตากร กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

คำสำคัญ:

ทารกแรกเกิด, ปัจจัยเสี่ยง, ทารกแรกเกิดเสียชีวิต

บทคัดย่อ


ความสำคัญและที่มา : ควรทราบปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอดเป็นสิ่งจำเป็น เราจึงควรส่งเสริมให้แพทย์และพยาบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาว่าปัจจัยเสี่ยงใจมีผลต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด
วิธีการศึกษา : เป็นการศึกษาวิชัยเชิงพรรณนาย้อนหลัง โดยทำการทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วยทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต ระหว่าง 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
ผลการศึกษ า : ทารกแรกเกิดเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต จำนวน 158 คน เป็นเพศชาย 97 คน (ร้อยละ 61) เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด จำนวน 12 คน เป็นเพศชาย 10 คน
(ร้อยละ 83) อุบัติการณ์ 3.42 : 1,000 ทารกเกิดมีชีพ พบว่าปัจจัยที่เป็นปัจยเสี่ยงมีดังนี้ ปัจจัยทางด้านมารดา ประวัติมีบุตรเสียชีวิตอายุน้อยกว่า 1 เดือน (P -0.001), มีเลือดออกทางช่องคลอดมากก่อนคลอด
(P<0.00 1) และปัจจัยของทารก คำเฉลี่ยของความดันโลหิต 18 vs 40 mmHg (P<0.001), อุณหภูมิกายต่ำสุด36.5 vs 36.8 (P<0.016) ค่าความเข้มข้นของเลือด 40 vs 43 % (P<0.001), ค่าความเป็นกรดในเลือด Base excess -5 vs -0.5 (P<0.001 ), คะแนนแอพการ์ 6 vs 8 (P<0.001), ระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจ4vs0(P<0.015)
สรุป : มีหลายปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด ดังนั้นการส่งเสริมให้แพทย์และพยาบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยลดการเสียชีวิตของ
ทารกแรกเกิดได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Weddih A, Ahmed MLCB, Sidatt M, et al. Prevalence and factors associated with neonatal mortality among neonates hospitalized at the National Hospital Nouakchott, Mauritania. Pan Afr Med J. 2019;34-40.

Jehan I, Harris H, Salat S, et al. Neonatal mortality, risk factors and causes: a prospective population-based cohort study in urban Pakistan. Bulletin World Health Organ. 2009;87:130-8.

Thanateerawong N, Madarat N, Ainnuphat K. Statistical Thailand 2019. Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health. 2019:30-1.

Abdullah A, Hort K, Butu Y, et al. Risk factors associated with neonatal deaths: a matched case–control study in Indonesia. Glob Health Action. 2016;9:30445.

Manríquez G, Escudero C. Analysis of risk factors for neonatal death in Chile. Rev Chil Pediatr. 2017;88:458-64.

de Souza S, Duim E, Nampo FK. Determinants of neonatal mortality in the largest international border of Brazil: a case-control study. BMC Public Health. 2019;19:1-9.

Migoto MT, Oliveira RPd, Silva AMR, et al. Early neonatal mortality and risk factors: a case-control study in Paraná State. Rev Bras

Enferm. 2018;71:2527-34.

Adetola AO, Tongo OO, Orimadegun AE, et al. Neonatal mortality in an urban population in Ibadan, Nigeria. Pediatr Neonatol.

;52:243-50.

Garcia LP, Fernandes CM, Traebert J. Risk factors for neonatal death in the capital city with the lowest infant mortality rate in Brazil. J Pediatr (Rio J). 2019;95:194-200.

Muktan D, Singh RR, Bhatta NK, et al. Neonatal mortality risk assessment using SNAPPE-II score in a neonatal intensive care unit. BMC pediatrics. 2019;19:1-4.

Titaley CR, Dibley MJ, Agho K, et al. Determinants of neonatal mortality in Indonesia. BMC Public Health. 2008;8:1-15.

Hageman JR, Adams MA, Gardner TH. Persistent pulmonary hypertension of the newborn: trends in incidence, diagnosis, and management. Am J Dis Child. 1984;138:592-5.

Dammann O, Shah B, Naples M, et al. SNAP-II and SNAPPE-II as predictors of death among infants born before the 28th week of gestation. Inter-institutional variations. Pediatrics. 2009;124:e1001

Sarinho SW, Silva GA, Lima MC. Risk factor for neonatal death in Refife: a case – control study. J Pediatr (Rio J). 2001;77:294-8.

Andegiorgish AK, Andemariam M, Temesghen S, et al. Neonatal mortality and associated factors in the specialized neonatal care unit Asmara, Eritrea. BMC Public Health. 2020;20:1-9.

Sleutjes FCM, Parada CMGdL, Carvalhaes MAdBL, et al. Risk factors for neonatal death in an inland region in the State of São Paulo Brazil. Cien Saude Colet. 2018;23:2713-20.

Tantitanawat N. Risk factors for Death Among Low Birth Weight Less Than 2,000 Grams Infants in Phrae Hospital. Thai Pediatrics. 2012:296-303.

Fanaroff JM, Wilson-Costello DE, Newman NS, et al. Treated hypotension is associated with neonatal morbidity and hearing loss in extremely low birth weight infants. Pediatrics. 2006;117:1131-5.

McDonald SJ, Middleton P, Dowswell T, et al. Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. Evid Based Child Health. 2014;9:303-97.

Ambalavanan N, Carlo WA, Shankaran S, et al. Predicting outcomes of neonates diagnosed with hypoxemic-ischemic encephalopathy.

Pediatrics. 2006;118:2084-93.

Risso SdP, Nascimento LFC. Risk factors for neonatal death in neonatal intensive care unit according to survival analysis. Rev Bras Ter

Intensiva. 2010;22:19-26.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-31