การประดิษฐ์อุปกรณ์จับยึดตัวทารกระหว่างการทำหัตถการ

ผู้แต่ง

  • อาวีพรรณ กมลศรี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลเลิดสิน
  • วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน

คำสำคัญ:

อุปกรณ์จับยึดทารก, การทำหัตถการ

บทคัดย่อ

การประดิษฐ์นวัตกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์จับยึดทารกระหว่างทำหัตถการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของทารกระหว่างทำหัตถการ และบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยนำนวัตกรรมไปใช้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างคือ ทารกที่ต้องได้รับการทำหัตถการในแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม อุปกรณ์จับยึดทารกประดิษฐ์ขึ้นใช้เองจากวัสดุที่หาได้ทั่วไป ราคาไม่แพง สามารถประดิษฐ์ได้เอง นำไปทคลองใช้กับทารกที่รับการทำหัตถการ ณ แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม ระหว่างเดือน มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 93 คน ผลพบว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการทำหัตถการ ความพึงพอใจของบุคลากรสหสาขาวิชาชีพระดับดีมาก (90.3%) ค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์นวัตกรรม 200 บาท/ชุด จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์จับยึดทารกระหว่างทำหัตถการมีความคงทน ปลอดภัย ใช้งานได้สะดวก ต้นทุนการจัดทำต่ำ และสามารถประดิษฐ์ใช้ได้เอง เป็นแบบอย่างให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ในการประกอบใช้เองได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

อรุณวรรณ พงศ์สุวรรณ. การจับเด็กให้อยู่ที่.ใน : อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์, บรรณาธิการ. คู่มือปฏิบัติหัตถการพื้นฐานในเด็ก.กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล.2539. หน้า1-10.

มาลีอรุณากูร. การจัดการพฤติกรรมของเด็กโดยวิธีการควบคุมทางกาย. ใน : มาลีอรุณากูร, บรรณาธิการ. พฤติกรรมของเด็กและการจัดการเพื่อการรักษาทางทันตกรรม ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ภาควิชาทันตกรรมเด็กคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล;2555.หน้า 121-34.

แผนกผู้ป่วยนอกเวชกรรม. สถิติผู้มารับบริการ ปี2564.กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลเลิดสิน.2564

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-31