การรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็กในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้แต่ง

  • อำนวยพร อภิรักษากร โรงพยาบาลขอนแก่น

คำสำคัญ:

การรับผู้ป่วย, หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019, การระบาด

บทคัดย่อ

ความเป็นมา: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาคที่มีความรุนแรงและมีการระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกประเทศมีมาตรการในการควบคุมฝ้าระวังโรค ซึ่งสถานการณ์การระบาดนี้ส่งผลต่อสุขภาพเด็กตลอดจนการดูแรักษาผู้ป่วยเด็กในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการรับผู้ป่วย การวินิฉัยโรคและผลการรักษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็กในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วิธีการศึกษา: การศึกษาแบบวิจัยเชิงพรรณนาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง โดยการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี ทุกรายที่ได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในช่วงก่อน
การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) และช่วงหลังการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ชันวาคม พ.ศ. 2563)
ผลการศึกษา: การรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตเต็กในปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 มีจำนวนผู้ป่วยรับใหม่ คือ 387 รายและ 317 ราย คิดเป็นลคลงร้อยละ 18 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีค่มัธยฐานอายุลดลง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.001) คือ 2 ปี (พิสัยควอไทล์ 0.8-8) และ 1 ปี (พิสัยควอไทล์ 0.4-5)
ตามลำคับ โรคหรือภาวะได้รับการวินิฉัยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ pncumonia, status cpilepticus, dengue shock syndrome และ acutc renal failure ในขณะที่ภาวะที่ได้รับการวินิจฉัย ได้แก่ congenital heart discase แล: acute bronchiolis ด้านการรักษา ผู้ป่วยได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ
และใช้เครื่องช่วยหายใจลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ร้อยถะ 91 และ 82 ตามลำคับ, P-0.001) ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ร้อยถะ 17 และ 27 ตามลำคับ,P = 0.002) ในขณะที่ระยะเวลาการนอนรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตเล็ก ผลการรักษาและอัตราการเสียชีวิต
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
สรุป: การรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็กในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยรับใหม่ลดลงร้อยละ 18 โดยมีคำมัธยฐานอายุลคลง มีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยและผู้ป่วยได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจถดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามพบว่าผลการรักษาและอัตราการตายไม่เปลี่ยนแปลง

Downloads

Download data is not yet available.

References

World Health Organization. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard [Internet]. Geneva: 2021. [cited 2022 May 27]. Available from: https://covid19.who.int/

World Health Organization. Novel Coronavirus – Thailand (ex-China) [Internet]. Geneva: 2021. [cited 2021 Jun 5]. Available

from: https://www.who.int/csr/don/14-january-2020-novel-coronavirusthailand-ex-china/en/

กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [Internet].นนทบุรี:2021. [cited2021Jun5].Availablefrom:

http://covid19.ddc.moph.go.th/

Pelletier JH, Rakkar J, Au AK, Fuhrman D, Clark RS, Horvat CM. Trends in US pediatric hospital admissions in 2020 compared

with the decade before the COVID-19 pandemic. JAMA network open. 2021 Feb 1;4:e2037227-.

Sperotto F, Wolfler A, Biban P, Montagnini L, Ocagli H, Comoretto R, Gregori D, Amigoni A. Unplanned and medical admissions to pediatric intensive care units significantly decreased during COVID-19 outbreak in Northern Italy. European journal of pediatrics. 2021 Feb;180:643-8.

Zee-Cheng J, McCluskey CK, Klein MJ, Scanlon MC, Rotta AT, Shein SL, Pineda JA, Remy KE, Carroll CL. Changes in Pediatric ICU Utilization and Clinical Trends During the Coronavirus Pandemic. Chest. 2021 Mar 13.

Vásquez-Hoyos P, Diaz-Rubio F, MonteverdeFernandez N, Jaramillo-Bustamante JC, Carvajal C, Serra A, Karsies T, Rotta AT, González-Dambrauskas S. Reduced PICU respiratory admissions during COVID-19. Archives of disease in childhood. 2020 Oct 7.

Apiratwarakul K, Kongudom N, Kotruchin P, Phungoen P. Visits to the emergency department during the 2020 COVID-19 outbreak in Thailand. J Med Assoc Thai. 2021 Feb;104:S1-4.

Dhand, NK, Khatkar, MS. Statulator: An online statistical calculator. Sample Size Calculator for Estimating a Single Proportion. [Internet]. Sydney: 2021 [cited 2021 Jun 17]. Available from: http://statulator.com/SampleSize/ss1P.html

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30