การศึกษาเปรียบเทียบการบาดเจ็บของไตก่อนและหลังการรักษาภาวะช็อกในเด็กด้วยสารละลาย 0.9% โซเดียมคลอไรด์

ผู้แต่ง

  • รติมา พันธ์ไชยศร Department of Pediatric, Bhumibol Adulyadej Hospital, Medical services, Royal Thai AirForce
  • วิศรุต การุญบุญญานันท Department of Pediatric, Bhumibol Adulyadej Hospital, Medical services, Royal Thai AirForce
  • สธนา เสริมศรี Department of Pediatric, Bhumibol Adulyadej Hospital, Medical services, Royal Thai AirForce

คำสำคัญ:

Acute Kidney injury (AKI), Normal Saline Solution (NSS), Pediatric Shock

บทคัดย่อ

ภูมิหลัง: แนวทางการรักษาภาวะช็อกในเด็ก คือการให้สารน้ำชนิดคริสตัลลอยด์ปริมาณมาก (มากกว่า10-20 ซีซี/กก.ภายใน 10-15 นาที) ทำให้เกิดการบาจ็บไตและกาวะเลือดเป็นกรด ปัจจุบันยังมีการใช้ 0.9% โซเดียมคลอไรด์เพื่อรักษาภาวะช็อกในเด็กเนื่องจากความสะดวกในเข้าถึงในโรงพยาบาลมากกว่าสารละลายอื่น
วัตถุประสงค์: เปรียบเทียบอุบัติการณ์การเกิดการบาดเจ็บของไต และความผิดปกติของเกลือแร่ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะช็อกก่อนและหลังได้รับการรักษาด้วยสารละลาย 0.9% โซเดียมคลอไรด์ภายใน 48 ชั่วโมง และอัตราการเสียชีวิต
วัสดุและวิธีการ: การศึกษาเก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง ปี 2564 เก็บข้อมูลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาภาวะช็อกด้วย 0.9% โซเดียมคลอดไรค์ (มากกว่า 10-20 ซีซี/กก. ภายใน 10-15 นาที) จำนวน 30 คน ข้อมูลพื้นฐาน ชนิดของภาวะช็อกและข้อมูลติดตามผลค่ากรองไต ค่าเกลือแร่ ตั้งแต่ก่อนรักษา, 24 และ 48 ชั่วโมงหลังรักษา และข้อมูลอัตราการเสียชีวิตระหว่างนอนโรงพยาบาล
ผลการศึกษา: อุบัติการณ์การเกิดการบาดเจ็บของไตก่อนทำการรักษา, 24 ชั่วโมงและ 48 ชั่วโมง หลังการรักษาด้วยสารละลาย 0.9% โซเดียมคลอไรด์คือ 60, 23.3 และ 16.7 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบก่อนทำการรักษากับ 24ชั่วโมง (P=0.003 ) และ 48 ชั่วโมง (Pgif.latex?<0.00 1) อุบัติการณ์การเกิดโพแทสเซียมต่ำที่ 24 ชั่วโมงหลังทำการรักษาเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนรักษา และลคลงที่ 48 ชั่วโมงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.008) ในขณะที่อุบัติการณ์การเกิดคลอไรด์สูงที่ 24 ชั่วโมงหลังทำการรักษาเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนรักษา และลดลงที่ 48 ชั่วโมงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Pgif.latex?<0.00 1) อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะช็อกคือ 16.7 เปอร์เซ็นต์ โดย 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับมะเร็งระบบเลือด
สรุป: อุบัติการณ์การเกิดการบาดเจ็บของไตในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะช็อกลดลงที่ 24 และ 48 ชั่วโมง หลังการรักษาด้วยสารละลาย 0.9% โซเดียมดลอไรด์ พบภาวะโพแทสเซียมต่ำและคลอไรด์สูงได้หลังได้รับสารละลาย 0.9% โซเดียมคลอไรด์ พบอัตราการตายที่สูงในโรคประจำตัวเกี่ยวกับมะเร็งระบบเลือดในผู้ป่วยเด็กที่ภาวะช็อค

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Brown RM, Wang L, Coston TD, et al. Balanced Crystalloids versus Saline in Sepsis. A Secondary Analysis of the SMART Clinical Trial. Am J Respir Crit Care Med 2019; 200: 1487-95.

KidneyDisease Improving Global Outcomes (KDIGO) Glomerular Diseases Work Group. KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for

the Management of Glomerular Diseases. Kidney Int. 2021; 100(4S): S1-S276.

Weiss SL, Peters MJ, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign International Guidelines for the Management of Septic Shock and Sepsis-Associated Organ Dysfunction in Children. Pediatr Crit Care Med 2020; 21(2): 52-106.

Boer C, Bossers SM, Koning NJ. Choice of fluid type: physiological concepts andperioperative indications. Br J Anaesth 2018; 120: 384-96.

Starr MC, Banks R, Reeder RW, et al. Life After Pediatric Sepsis Evaluation (LAPSE) Investigators. Severe Acute Kidney Injury Is

Associated With Increased Risk of Death and New Morbidity After Pediatric Septic Shock. Pediatr Crit Care Med. 2020: 686-95.

Martínez-García JJ, León-Sicairos NM, Canizalez-Román A, García-Arellano BA. Fluid balance and acute kidney injury in septic shock. Bol Med Hosp Infant Mex2017; 74: 282-8.

Trepatchayakorn S, Sakunpunphuk M, Samransamruajkit R. Balanced Salt Solution Versus Normal Saline in Resuscitation of Pediatric Sepsis: A Randomized, Controlled Trial. Indian J Pediatr.2021; 921-4.

Shime N, Kawasaki T, Saito O, et al. Incidence and risk factors for mortality in pediatric severe sepsis: results from the national pediatric intensive care registry in Japan. Intensive Care Med. 2012; 1191-7.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31