โรคติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสแต่กำเนิดที่มีภาวะท้องมานรุนแรง: รายงานผู้ป่วย 1 ราย

ผู้แต่ง

  • วัลภา อุดชาชน โรงพยาบาลขอนแก่น

คำสำคัญ:

การติดเชื้อซีเอ็มวีแต่กำเนิด, โรคติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสแต่กำเนิด, ท้องมานรุนแรง , ทารกแรกเกิด

บทคัดย่อ

      รายงานผู้ป่วยทารกแรกเกิด ที่มีการติดเชื้อ cytomegalovirus (CMV) แต่กำเนิดโดยทารกมีอาการท้องโต จุดจ้ำเลือดตามตัว ตรวจร่างกายพบจุดเลือดออก และภาวะท้องมานอย่างมาก ตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเกร็ดเลือดต่ำ และพบเชื้อ CMV ในปัสสาวะ ทารกได้รับการรักษาจนหายดีเป็นปกติ

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วัลภา อุดชาชน, โรงพยาบาลขอนแก่น

-

References

.Richards D. Cytomegalovirus syndrome with ascites, hepatitis, and negative serology. TheFetus.net [serial on the Internet]. 2002 Jun 26 [Cited 26 July 2023]. Available from http://thefetus.net/content/cytomegalovirus-syndrome-with-ascites-hepatitis-and-negative-serology

แสงแข ชำนาญวนกิจ. การติดเชื้อของทารกในครรภ์มารดา (Congenital infection). ใน: สรายุทธ สุภาพรรณชาติ, บรรณาธิการ. Essential Neonatal Problem. บริษัท ธนาเพรส จำกัด, 2549:1-27.

กฤษณา เพ็งสา, สุกัญญา ทักษพันธุ์. บทที่ 16 โรคติดเชื้อแต่กำเนิด. ใน: สุกัญญา ทักษพันธ์, บรรณาธิการ. คู่มือทารกแรกเกิด. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา: 2545:214-48.

Chou YY, Huang HC, Liu HC, Chung MY, Huang CB. Isolated fetal and neonatal ascites: Report of two cases. Acta Pediatr Taiwan. 2001;42:166-8.

Yamashita Y, Iwanaga R, Goto A, Kaneko S, Yamashita F, Waseda N, et al. Congenital cytomegalovirus infection associated with fetal ascites and intrahepatic calcifications. Acta Pediatr Scand. 1989;78:965-7.

Sun C, Keene C, Nagey D. Hepatic fibrosis in congenital cytomegalovirus infection: With fetal ascites and pulmonary hypoplasia. Pediatr Pathol. 1990;10:641-6.

Rawlinson WD, Boppana SB, Fowler KB, Kimberlin DW, Lazzarotto T, Alain S, et al. Congenital cytomegalovirus infection in pregnancy and the neonate: consensus recommendations for prevention, diagnosis, and therapy. Lancet Infect Dis. 2017;17:177–88.

Kimberlin D, Lin C, Sa′nchez P, Demmler G, Dankner W, Shelton S, et al. Effect of ganciclovir therapy on hearing in symptomatic congenital cytomegalovirus disease involving the central nervous system: A randomized, controlled trial. J Pediatr. 2003;143:16-25.

Busa S, Chandra P, Busa S. Fetal ascites owing to congenital cytomegalovirus: Response to ganciclovir. Ann trop pediatr. 2008;28:235-9.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-29

ฉบับ

บท

รายงานผู้ป่วย