ความชุกของภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด สุกใส ในบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดชลบุรีระหว่างเดือนตุลาคม 2565-มกราคม 2566

ผู้แต่ง

 • อภิรัต กตัญญุตานนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
 • วิชัย ธนาโสภณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
 • ชนินันท์ สนธิไชย กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
 • ปิยดา อังศุวัชรากร กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
 • จิระ จันท์แสนโรจน์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัชต์ธร นาคะบุตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • สรัญทร นริชภวรัญชน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ญาณเทพ ประสิทธิ์สมสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ภรัญญู สุระโคตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ภูวิช ป้อมพิมพ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ณศมน วรรลภากร ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ยง ภู่วรวรรณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ตรวจพบภูมิคุ้มกัน (IgG), หัด, สุกใส, บุคลากรทางการแพทย์, นโยบายการฉีดวัคซีน

บทคัดย่อ

ความเป็นมา: บุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และแพร่เชื้อโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น หัด สุกใส การประเมินภูมิคุ้มกันของบุคลากรทางการแพทย์  เป็นสิ่งสำคัญในการวางนโยบายการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นประเมินอัตราการตรวจพบภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดและสุกใส ตามช่วงอายุของบุคลากรทางการแพทย์ ในจังหวัดชลบุรี  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายการฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์

วัตถุประสงค์: ศึกษาความชุกของการปรากฏของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อหัดและสุกใสในบุคลากรทางการแพทย์

วิธีการศึกษา: บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย จำนวน  266 คน ได้รับการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด และสุกใส ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง มกราคม พ.ศ. 2566 แบ่งกลุ่มอายุ 6 กลุ่ม คือกลุ่มอายุ 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70 และ >70 ปี โดยวิธีการตรวจด้วย ELISA (EUROIMMUN), Lubeck, Germany)

ผลการศึกษา:  ตรวจพบภูมิคุ้มกัน (IgG) ในกลุ่มศึกษาต่อโรคหัด ร้อยละ 85.0 และโรคสุกใส ร้อยละ 81.2 ตามลำดับ กลุ่มอายุ 21-30 ปี มีอัตราการตรวจพบได้น้อยที่สุด และตรวจพบเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยตรวจพบเป็น  ร้อยละ 100 เมื่ออายุมากกว่า 60 ปี

สรุป: เพื่อป้องกันการระบาดของโรคหัด และสุกใสในบุคลากรทางการแพทย์ การกำหนดนโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทั้งสองจะมีผลกระทบสำคัญต่อการป้องกันการระบาดของโรคในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี

Downloads

Download data is not yet available.

References

Lee JS, Jeong O, Yang H. Screening and Vaccination Against Measles and Varicella Among Health Care Workers: A Cost-effectiveness Analysis. Asia Pac J Public Health. 2021;33:508-15.

Guerra FM, Bolotin S, Lim G, Heffernan J, Deeks SL, Li Y, et al. The basic reproduction number (R(0)) of measles: A systematic review. Lancet Infect Dis. 2017;17(12):e420-8.

Marangi L, Mirinaviciute G, Flem E, Scalia Tomba G, Guzzetta G, Freiesleben de Blasio B, et al. The natural history of varicella zoster virus infection in Norway: Further insights on exogenous boosting and progressive immunity to herpes zoster. PLoS One. 2017;12(5):e0176845.

Okwo-Bele JM, Cherian T. The expanded programme on immunization: A lasting legacy of smallpox eradication. Vaccine. 2011;29 Suppl 4:D74-9.

Hinman A. Eradication of vaccine-preventable diseases. Annu Rev Public Health. 1999;20:211-29.

Arvin AM, Greenberg HB. New viral vaccines. Virology. 2006;344:240-9.

Gershon AA. Viral vaccines of the future. Pediatr Clin North Am. 1990;37:689-707.

Baxter R, Ray P, Tran TN, Black S, Shinefield HR, Coplan PM, et al. Long-term effectiveness of varicella vaccine: A 14-Year, prospective cohort study. Pediatrics. 2013;131(5):e1389-96.

Haviari S, Benet T, Saadatian-Elahi M, Andre P, Loulergue P, Vanhems P. Vaccination of healthcare workers: A review. Hum Vaccin Immunother. 2015;11:2522-37.

Minta AA, Ferrari M, Antoni S, Portnoy A, Sbarra A, Lambert B, et al. Progress Toward Regional Measles Elimination - Worldwide, 2000-2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022;71:1489-95.

Fiebelkorn AP, Redd SB, Kuhar DT. Measles in Healthcare Facilities in the United States During the Postelimination Era, 2001-2014. Clin Infect Dis. 2015;61:615-8.

Advisory Committee on Immunization P, Centers for Disease C, Prevention. Immunization of health-care personnel: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2011;60:1-45.

Weinmann S, Naleway AL, Koppolu P, Baxter R, Belongia EA, Hambidge SJ, et al. Incidence of Herpes Zoster Among Children: 2003-2014. Pediatrics. 2019;144(1):e20182917.

Salvetti A, Ferrari V, Garofalo R, Gazzaniga P, Guerroni A, Metrucci A, et al. Incidence of herpes zoster and postherpetic neuralgia in Italian adults aged >/=50 years: A prospective study. Prev Med Rep. 2019 ;14:100882.

Apisarnthanarak A, Kitphati R, Tawatsupha P, Thongphubeth K, Apisarnthanarak P, Mundy LM. Outbreak of varicella-zoster virus infection among Thai healthcare workers. Infect Control Hosp Epidemiol. 2007;28:430-4.

Almuneef MA, Memish ZA, Balkhy HH, Otaibi B, Helmi M. Seroprevalence survey of varicella, measles, rubella, and hepatitis A and B viruses in a multinational healthcare workforce in Saudi Arabia. Infect Control Hosp Epidemiol. 2006;27:1178-83.

Sam IC, Tariman H, Chan YF, Bador MK, Yusof MY, Hassan H. Varicella-zoster virus seroprevalence in healthcare workers in Kuala Lumpur, Malaysia. Med J Malaysia. 2008;63:429-30.

Kurukulasooriya GM, Thevanesam V, Agampodi SB, Abeykoon AM, Amarasiri SP, Goonasekera KP. Susceptibility of New Entrant University students in Sri Lanka to varicella zoster infection. Asia Pac J Public Health. 2010;22:219-24.

Bhattarakosol P, Chantarabul S, Pittayathikhun K, Mung-mee V, Punnarugsa V. Prevalence of anti-varicella zoster IgG antibody in undergraduate students. Asian Pac J Allergy Immunol. 1996;14:129-31.

Chansaenroj J, Suntronwong N, Kanokudom S, Assawakosri S, Vichaiwattana P, Klinfueng S, et al. Seroprevalence of SARS-CoV-2 anti-nucleocapsid total Ig, anti-RBD IgG antibodies, and infection in Thailand: A cross-sectional survey from October 2022 to January 2023. Sci Rep. 2023;13:15595.

Paterson P, Meurice F, Stanberry LR, Glismann S, Rosenthal SL, Larson HJ. Vaccine hesitancy and healthcare providers. Vaccine. 2016;34:6700-6.

Gaviola GC, McCarville M, Shendale S, Goodman T, Lomazzi M, Desai S. A review of health worker vaccination programs in low, middle and upper middle-income countries. Public Health Pract (Oxf). 2023;6:100415.

Puthanakit T, Anugulruengkitt S, Angsuwatcharakon P, Bunjoungmanee P, Kowitdamrong E, Primsirikunawut A, et al. Low Measles Seropositivity Rate among Thai Adolescents in the Thai National Immunization Program. Vaccines (Basel). 2022;10:1269.

Measles vaccination coverage. World Health Organization: World Health Organization; 2023. Available.from:.https://immunizationdata.who.int/pages/coverage/mcv.html?CODE=SEAR&ANTIGEN=MCV2&YEAR=

Wanlapakorn N, Wasitthankasem R, Vichaiwattana P, Auphimai C, Yoocharoen P, Vongpunsawad S, et al. Antibodies against measles and rubella virus among different age groups in Thailand: A population-based serological survey. PLoS One.

;14(11):e0225606.

Kumakura S, Shibata H, Onoda K, Nishimura N, Matsuda C, Hirose M. Seroprevalence survey on measles, mumps, rubella and varicella antibodies in healthcare workers in Japan: Sex, age, occupational-related differences and vaccine efficacy. Epidemiol Infect. 2014;142:12-9.

Koivisto K, Puhakka L, Lappalainen M, Blomqvist S, Saxen H, Nieminen T. Immunity against vaccine-preventable diseases in Finnish pediatric healthcare workers in 2015. Vaccine. 2017;35:1608-14.

von Linstow ML, Yde Nielsen A, Kirkby N, Eltvedt A, Nordmann Winther T, Bybeck Nielsen A, et al. Immunity to vaccine-preventable diseases among paediatric healthcare workers in Denmark, 2019. Euro Surveill. 2021;26:2001167.

Yun JH, Lee E, Choi JH, Ki HK, Park J. Seroprevalence of Varicella-Zoster Virus and Measles among Healthcare Workers in a Tertiary Medical Center in Korea. Vaccines (Basel). 2022;10:1956.

Shin L, Choi JR, Huh K, Chung DR, Cho SY, Jeong J, et al. Trend of immunity against measles and varicella zoster virus in healthcare workers in Korea. Vaccine. 2023;41:4679-84.

Yoo Y, Park WJ, Cho S, Lim DY, Kim S, Kang W, et al. Seroprevalence of measles, mumps, rubella, and varicella-zoster antibodies in new female nurses in the Republic of Korea. Ann Occup Environ Med. 2021;33:e19.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-29

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ