ไวรัสเดงกี่ จีโนม และระบาดวิทยาเบื้องต้น

ผู้แต่ง

  • วีระชัย วัฒนวีรเดช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Downloads

Download data is not yet available.

References

Lindenbach BD, Rice CM. Flaviviridae. The viruses and their replication. In: Knipe DM, Howley PM. eds. Fields virology 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2001;991-1042.

Whitehead SS, Blaney JE, Durbin AP, Murphy BR. Prospects for a dengue virus vaccine. Nat Rev Microbiol. 2007;5:518-28.

Mukhopadhyay S, Kuhn RJ, Rossmann MG. A structural perspective of the Flavivirus life cycle. Nat Rev Microbiol. 2005;3;13-22.

Halstead SB. Dengue. Lancet. 2007;370:1644-52.

Qi RF, Zhang L, Chi CW. Biological characteristics of dengue virus and potential targets for drug design. Acta Biochimica et Biophysica Sinica. 2008;40:91-101.

Roehrig IT, Bolin RA, Kelly RG. Monoclonal antibody mapping of the envelope glycoprotein of the dengue 2 virus, Jamaica. Virology. 1998;246:317-28.

Kaufman BM, Summers PL, Dubois DR, Cohen WH, Gentry MK, Timchak RL, et al. Monoclonal antibodies for dengue virus prM glycoprotein protect mice against lethal dengue infection. Am J Trop Med Hyg. 1989;41:576-80.

จรณิต แก้วกังวาน, จิระพัฒน์ เกตุแก้ว, ธีราวดี กอพยัคฆินทร์. ระบาดวิทยา. คู่มือวิชาการโรคติดเชื้อเดงกีและโรคไข้เลือดออกเดงกีด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2558 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค. 2558:หน้า 1-10.

กลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และสื่อสารความเสี่ยง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2567. (เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2567) เข้าถึงได้จาก https://lookerstudio.google.com/reporting/43e588b997734918a56b76d446496e61/page/IjbnD

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-29

ฉบับ

บท

บทบรรณาธิการ