กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy