การจัดการรายกรณี : การดูแลผู้ติดสุราต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

ผู้แต่ง

  • รุ่งนภา อุดานนท์ โรงพยาบาลท่าอุเทน

บทคัดย่อ

การจัดการรายกรณีเป็นกระบวนการในการดูแลผู้ป่วย เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลที่เน้นผลลัพธ์ด้านสุข ภาพที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคคลากรทางด้านสาธารณสุขในชุมชน  เครือข่ายในการจัดการระบบการทำงานแบบบูรณาการ   พยาบาลเป็นบุคคลหนึ่งในทีมบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีบทบาทของผู้จัดการรายกรณีเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ   สามารถสนับสนุนการเข้าถึงการบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมในชุมชน โดยใช้เครื่องมือ คือ แผนการดูแลของทีมสุขภาพที่พัฒนาและประยุกต์กระบวนการพยาบาลมาใช้ในการจัดการรายกรณี  โดยใช้ในการค้นหาคัดกรอง ประเมิน ปัญหาความต้องการ  การวางแผนการทำงาน ดำเนินการปฏิบัติและการประเมินผล   โดยมีการกำกับกระบวนการจัดการรายกรณีที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยโรคติดสุรา  ที่มีการดูแลอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณี

References

จินตวีร์พร แป้นแก้ว. (2559). การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดสุรา. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 9(3), 10-19.

พัชรินทร์ อดิสรณกุล. (2563). การศึกษารายกรณีผู้ป่วยโรคติดสุราหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 13(1), 268-278.

รัตนา สายพานิชย์ และชัชวาลย์ ศิลปกิจ. (2558). ปัญหาการใช้สารเสพติด. ในมาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์(บรรณาธิการ). จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ .คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ .(2564). คู่มือการจัดการรายกรณี (Case Management : CM) กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

หรรษา เศรษฐบุปผา และคณะ. (2555) .คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุราสำหรับบุคลากรสุขภาพในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ . เชียงใหม่ : แผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ .

อังกูร ภัทรากร และคณะ. (2558). แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยภาวะขาดสุรา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

เอกอุมา อิ้มคา.(2560). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

American Psychiatric Association. (2013). Desk Reference to the Diagnostic Criteria From DSM- JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND COMMUNITY HEALTH VOL. 7 NO. 1 January – April 2022.

Department of Mental Health. Annual report, Fiscal Year 2020. Nontaburi : Department of Mental Health Ministry of Public Health; 2020. (in Thai)

Stuart G.W. and Laraia M.T. (2013). Principles and Practice of Psychiatric Nursing. (10th ed.). St. Louis : Elsevie Mosby

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-20

ฉบับ

บท

บทความทางวิชาการ