รูปแบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของโรงพยาบาลดอนจาน

ผู้แต่ง

  • ปาริชาต แก้วคำ โรงพยาบาลดอนจาน

คำสำคัญ:

การดูแลระยะยาว, ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง, งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์และการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโรงพยาบาลดอนจาน กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 45 รายโดยมีผู้ดูแลหลัก ทีมผู้ให้บริการเป็นทีมสหวิชาชีพรวม 30 คน เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบประเมินกิจวัตรประจำวันและแบบประเมินความพึงพอใจ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.81 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมี แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ระยะเตรียมการ ดำเนินกิจกรรมและทบทวน ผลประเมินความพึงพอใจของทีมผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ที่ระดับมาก ( gif.latex?\overline{x}=3.98 ,SD =0.629) และความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\overline{x}=3.94, SD =0.456)

สรุป รูปแบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของโรงพยาบาลดอนจาน โดยงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ

References

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2558). คู่มือการคัดกรอง ประเมินผู้สูงอายุ.นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.(2562). มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

กัญญารัตน์ กันยะกาญจน์, ฐิติมา โกศัลวิตร และนฤมล บุญญนิวารวัฒน์. (2562). รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลดงบัง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. มนุษยสังคมสาร (มสส.), 11(1). 1-20.

จารุวรรณ โคตรเงิน.(2562). การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง : กรณีศึกษาในพื้นที่ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ .หลักสูตรปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ปิยรัตน์ ยาประดิษฐ์,อรสา กงตาล.(2563). การพัฒนาการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม.วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 40(3),48-65.

ปาณิศา บุณยรัตกลิน.(2561). การดูแลระยะยาวกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน: บทบาทพยาบาล. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 11(1), 47-59.

สุยันต์ ลวงพิมาย.(2566). การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่อเนื่องที่บ้านแบบประคับประคองในผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิชาการทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ , 3 (1), 44-54.

Wagner H. (2011). Improving chronic illness: translating evidence into action. Health Affairs, 20(6), 64-78.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-29

ฉบับ

บท

รายงานผลการวิจัย