นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์: Journal of Association for Innovative and Research for Health มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ สาธารณสุข และนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

 

กระบวนการพิจารณาบทความ : บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

 

ประเภทของบทความ : บทความวิจัย

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

 

กำหนดออก : วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

 

เจ้าของวารสาร : สมาคมนวัตกรรมและวิจัยทางสุขภาพ