ที่ปรึกษา

1. รศ.ดร.กภ.อชิระ หิรัญตระกูล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ดร.เสถียร เหล่าประเสริฐ

 

บรรณาธิการ

ดร.กภ.พุทธชาด นามเวียง

โรงพยาบาลขอนแก่น

กองบรรณาธิการ

1. นาวาอากาศโทนายแพทย์ชัชวาลย์ จันทะเพชร  

กรมแพทย์ทหารอากาศ

2. ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์  

มหาวิทยาลัยบูรพา

3. ผศ.วิษณุศาสตร์ อาจโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

4. ดร.ปรัชญาวุฒิ โถปั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

5. ผศ.ดร.วราภรณ์ สาแก้ว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. ดร. วรวรรณ ภูชาดา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. นพ.ธนวัฒน์ ซื่อสัตย์

โรงพยาบาลขอนแก่น

8. ดร.กภ.กันทรากร หงส์รัตน์

โรงพยาบาลขอนแก่น

9. ผศ.ดร.วรายศ หล้าหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

10. นางสาวจันทร์ธรา สมตัว

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

11. ดร.ภก.สิรวิชญ์ พันธนา

โรงพยาบาลบึงกาฬ

เลขานุการ

1. นางสาวสุกัญญา จิรวัฒน์จรรยา

วารสารสมาคมนวัตกรรมและวิจัยทางสุขภาพ

2. นางสาวเบญจมาศ นามเวียง

วารสารสมาคมนวัตกรรมและวิจัยทางสุขภาพ