วารสารสมาคมนวัตกรรมและวิจัยทางสุขภาพ เป็นวารสารวิชาการด้านนวัตกรรมและวิจัยทางสุขภาพ และบทความที่ตอบรับการตีพิมพ์บทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก เป็นผู้ประเมินบทความ จำนวน 3 ท่านต่อบทความ  โดยไม่เปิดเผยรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิ มีกำหนดตีพิมพ์ 2 ฉบับ ต่อปี คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เนื้อหาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ สาธารณสุข และนวัตกรรมทางการแพทย์