คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (Information) คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

Main Article Content

Anusorn Karaket

Abstract

วารสารการสาธารณสุขทุติยภูมิ จัดทำขึ้นโดยงานพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาลราษีไศล เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานการจัดการองค์ความรู้ ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพกับภาคีองค์กร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Article Details

How to Cite
Karaket, A. (2024). คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (Information): คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์. Journal of Secondary Health Science, 1(1). Retrieved from https://he04.tci-thaijo.org/index.php/RASISALAI/article/view/852
Section
Articles