ข้อมูลวารสาร (Information)

วารสารการสาธารณสุขทุติยภูมิ (ISSN Online: XXX-XXX)  จัดทำขึ้นโดยงานพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาลราษีไศล เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานการจัดการองค์ความรู้ ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพกับภาคีองค์กร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดรับบทความวิชาการทั้งภายในโรงพยาบาลราษีไศล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลราษีไศลและหน่วยงานสาธารณสุขภายนอกองค์กร
  2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของนักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
  3. เพื่อจัดให้มีวารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
  4. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของงานพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาลราษีไศลและหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

รูปแบบของวารสาร

  1. รูปลักษณะวารสารวิชาการทั่วไป สอดแทรกรูปภาพบ้างในส่วนที่ไม่ใช้เนื้อหาวิชาการโดยตรง
  2. จัดทำปีละ 2 ฉบับเป็นราย 6 เดือน มีกำหนดออกคือปลายเดือน มิถุนายนและธันวาคม ของแต่ละปี
  3. มีขนาดเล่ม 21.0 x 28.7 ชม. ความหนาไม่เกิน 200 หน้า โดยเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal)

 

Vol. 1 No. 1 (2024): January-June

View All Issues

ขั้นตอนการดำเนินงาน วารสารการสาธารณสุขทุติยภูมิ (Journal of Secondary Health Science)