คณะกรรมการวารสารการสาธารณสุขทุติยภูมิ (Journal of Secondary Health Science) Editorial Board

Main Article Content

Anusorn Karaket

Abstract

คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาลราษีไศล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพผ่านกระบวนการเรียนรู้งานวิชาการ การวิจัยและคิดค้นนวัตกรรม และเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงจัดทำวารสาร วารสารการสาธารณสุขทุติยภูมิ (Journal of Secondary Health Science) เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2567 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

Article Details

How to Cite
Karaket, A. (2024). คณะกรรมการวารสารการสาธารณสุขทุติยภูมิ (Journal of Secondary Health Science) : Editorial Board. Journal of Secondary Health Science, 1(1). Retrieved from https://he04.tci-thaijo.org/index.php/RASISALAI/article/view/862
Section
Articles