ลักษณะทางคลินิกของโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด

ผู้แต่ง

  • สุปราง ดาวพลังพรหม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  • จินตนา อินต๊ะชุมภู กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

คำสำคัญ:

โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด, ทารกเกิดก่อนกำหนด, โรคปอคเรื้อรังในทารกแรกเกิด

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล : โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด (retinopathy of prematurity, ROP) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ในทารกเกิดก่อนกำหนด ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดสายตาพิการในเด็กได้
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาลักษณะทางคลินิกของโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2563 และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคจอประสาทตาผิดปกติอย่างรุนแรง
รูปแบบการศึกษา : retrospective descriptive study
วิธีการศึกษา : เก็บข้อมูลจากบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยในทารกแรกเกิดทุกเชื้อชาติที่เป็นโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง 31 กันยายน พ.ศ. 2563
ผลการศึกษา : ทารกที่เป็น ROP มีทั้งหมด 70 คน เป็นผู้ป่วย scvcre ROP จำนวน 38 คน และ non-severe ROP 32 คน มีอายุครรภ์เฉลี่ย 28 สัปดาห์ (SD + 2.7 มีน้ำหนักแรกเกิดเฉลี่ย 1042 กรัม (SD + 284.9) ได้รับออกซิเจนเฉลี่ยนาน 61.5 วัน (I0R 59) ลักษณะทางคลินิกที่พบในกลุ่มที่เป็น severe ROP มากกว่า
non-severe ROP อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ วิธีการคลอดแบบผ่าตัดคลอด (p-value 0.047)ระยะเวลาของ oxygen cannula (p-value 0.047) ระยะเวลาทั้งหมดของการได้รับออกซิเจน (p-value 0.019)และ hcmodynamically signifcant PDA (hs-PDA) (p-value 0.035) ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการเกิด severe ROP เทียบกับ non-severe ROP ได้แก่อายุครรภ์ gif.latex?\leq 28 สัปดาห์ (OR2.85, 95%CI 1.07-7.55),น้ำหนักs 1000 กรัม (OR 2.85 95%CI 1.07-7.55), ระยะเวลาทั้งหมดที่ได้ออกซิเจน (OR 1.0l, 95%6CI 1.001-1.028), hs-PDA (OR 1. 03 95%CI 1.06-7.43) และจำนวนครั้งที่ได้รับเลือด (OR 1.16, 95%CI 1.01-1.34) เมื่อวิเคราะห์แบบพหุปัจจัยพบว่าไม่มีปัจจัยใดที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด scvcre ROP เทียบกับ non-severe ROP
สรุป : ลักษณะทางคลินิกที่สำคัญคืออายุครรภ์เฉลี่ย 28 สัปดาห์ น้ำหนักแรกเกิดเฉลี่ย 1042 กรัม ระยะเวลาเฉลี่ยในการได้รับออกซิเจนนานเฉลี่ย 61.5 วัน และไม่พบปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด severe ROP เทียบกับ non-severe ROP เมื่อใช้การวิเคราะห์แบบพหุปัจจัย

Downloads

Download data is not yet available.

References

International Committee for the Classification of Retinopathy of Prematurity. The International Classification of Retinopathy

of Prematurity revisited. Arch Ophthalmol 2005; 123: 991-999.

Ann Hellstrom, Lois E H Smith, Olaf Dammann. Retinopathy of prematurity. Lancet 2013; 382: 1445-1457.

Yunxia Leng, Wenzhi Huang, Guoliang Ren. The treatment and risk factors of retinopathy of prematurity in neonatal intensive care units. BMC Ophthalmology 2018; 18: 301

Yousef Alizadeh, Incidence and Risk Factors for Retinopathy of Prematurity in North of Iran. J Ophthalmic Vis Res 2015; 10: 424-428.

André Moraes Freitas, Ricardo Mörschbächer, Mariana R. Thorell, et al. Incidence and risk factors for retinopathy of prematurity: a

retrospective cohort study. Int J Retin Vitr 2018; 4:20.

JiWoong Chang. Risk factor analysis for the development and progression of retinopathy of prematurity. PLoS ONE 2019; 14:

e0219934.

Arzu GEBEŞÇE. Retinopathy of prematurity: incidence, risk factors, and evaluation of

screening criteria. Turk J Med Sci 2016; 46:315-320.

Jong Hee Hwang, Eun Hee Lee, Ellen Ai-Rhan Kim. Retinopathy of Prematurity among Very-Low-Birth-Weight Infants in Korea: Incidence, Treatment, and Risk Factors. J Korean Med Sci 2015; 30:88-94.

Gilbert C, Fielder A, Gordillo L, et al. Characteristics of infants with severe retinopathy of prematurity in countries with low, moderate, and high levels of development: implications for screening programs. Pediatrics 2005; 115:e518-e525.

Ahmet Yagmur Bas, Nihal Demirel, Esin Koc, et al. Incidence, risk factors and severity of retinopathy of prematurity in Turkey (TR-ROP study): a prospective, multicentre study in 69 neonatal intensive care units. Br J Ophthalmol 2018;102:1711–1716.

YJ Ahn, KE Hong, HR Yum, et al. Characteristic clinical features associated with aggressive posterior retinopathy of

prematurity. Eye 2017; 31: 924–930.

อุษา ฐิติรัตน์สานนท์, ไอริน สุภางคเสน, ชัยรัตน์ เสาวพฤกษ์ และคณะ. Screening for Retinopathy of Prematurity in Queen Sirikit National Institute of

Child Health, Bangkok. จักษุเวชสาร; 2554;25(1):9- 16.

กอบลาภ ธงทอง. ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำาหนดในโรงพยาบาลกำาแพงเพชร. วารสารวิชาการแพทย์

เขต 11; 2561;32:1261-1268.

ขนิษฐา สาลีวรรณ. อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิด Retinopathy of Prematurity (ROP).วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์

บุรีรัมย์; 2559;31:2:99-110.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-03-31