ผลกระทบของการแพ้อาหารต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก

ผู้แต่ง

  • Panipak Temboonnark หน่วยภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันและรูห์มาติซั่ม กลุ่มงานกุมารเวชกรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

บทคัดย่อ

การแพ้อาหารเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของทุกประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในประชากรเด็ก งานวิจัยพบว่าการแพ้อาหารส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและผู้เลี้ยงดู บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอและอภิปรายผลกระทบของการแพ้อาหารต่อคุณภาพชีวิตของเด็กในด้านการคุกคามต่อชีวิต
ภาวะทุพโภชนาการ และปัญหาสุขภาพจิต รวมถึงวิธีการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้กับผู้ป่วยในการหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้และการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการแพ้และการรักษาการแพ้อาหารด้วยวิธีการปรับภูมิคุ้มกัน (od alleggen immunotherapy) เพื่อทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boyce JA, Assa’ad A, Burks AW, et al. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: summary

of the NIAID-sponsored expert panel report. Nutrition research (New York, NY). 2011;31:61-75.

Mehta H, Groetch M, Wang J. Growth and nutritional concerns in children with food allergy. Current opinion in allergy and clinical immunology. 2013;13:275-9.

Burks AW, Tang M, Sicherer S, Muraro A, Eigenmann PA, Ebisawa M, et al. ICON: food allergy. The Journal of allergy and clinical immunology. 2012;129:906-20.

Thomsen SF. Atopic dermatitis: natural history, diagnosis, and treatment. ISRN allergy. 2014;2014:354250.

Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment. The Journal of allergy and clinical immunology. 2014;133:291-307; quiz 8.

Branum AM, Lukacs SL. Food allergy among children in the United States. Pediatrics. 2009;124:1549-55.

Hu Y, Chen J, Li H. Comparison of food allergy prevalence among Chinese infants in Chongqing, 2009 versus 1999. Pediatrics international : official journal of the Japan Pediatric Society. 2010;52:820-4.

Lao-araya M, Trakultivakorn M. Prevalence of food allergy among preschool children in northern Thailand. Pediatrics international :

official journal of the Japan Pediatric Society. 2012;54:238-43.

Savage J, Sicherer S, Wood R. The Natural History of Food Allergy. The journal of allergy and clinical immunology In practice. 2016;4:196-203; quiz 4.

Osborne NJ, Koplin JJ, Martin PE, et al. Prevalence of challenge-proven IgEmediated food allergy using populationbased sampling and predetermined challenge criteria in infants. The Journal of allergy and clinical immunology. 2011;127:668-76.e1-2.

Flokstra-de Blok BM, van der Velde JL, Vlieg-Boerstra BJ, et al. Health-related quality of life of food allergic patients measured with generic and disease-specific questionnaires. Allergy. 2010;65:1031-8.

Avery NJ, King RM, Knight S, Hourihane JO. Assessment of quality of life in children with peanut allergy. Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology. 2003;14:378-82.

Primeau MN, Kagan R, Joseph L, et al. The psychological burden of peanut allergy as perceived by adults with peanut allergy and the parents of peanut-allergic children. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 2000;30:1135-43.

Sicherer SH, Noone SA, Muñoz-Furlong A. The impact of childhood food allergy on quality of life. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2001;87:461-4.

Lange L. Quality of life in the setting of anaphylaxis and food allergy. Allergo journal international. 2014;23:252-60.

Wang J, Sampson HA. Food anaphylaxis. Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 2007;37:651-60.

Turner PJ, Jerschow E, Umasunthar T, Lin R, Campbell DE, Boyle RJ. Fatal Anaphylaxis: Mortality Rate and Risk Factors. The journal of allergy and clinical immunology In practice. 2017;5:1169-78.

Caubet JC, Ford LS, Sickles L, et al. Clinical features and resolution of food proteininduced enterocolitis syndrome: 10-year experience. The Journal of allergy and clinical immunology. 2014;134:382-9.

Nowak-Węgrzyn A, Chehade M, Groetch ME, et al. International consensus guidelines for the diagnosis and management of food protein-induced enterocolitis syndrome: Executive summary-Workgroup Report of the Adverse Reactions to Foods Committee, American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. The Journal of allergy and clinical immunology. 2017;139:1111-26.e4.

Agyemang A, Nowak-Wegrzyn A. Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome: a Comprehensive Review. Clinical reviews in allergy & immunology. 2019;57:261-71.

Meyer R, De Koker C, Dziubak R, et al. Malnutrition in children with food allergies in the UK. Journal of human nutrition and dietetics : the official journal of the British Dietetic Association. 2014;27:227-35.

Meyer R. Nutritional disorders resulting from food allergy in children. Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology. 2018;29:689-704.

Walkner M, Warren C, Gupta RS. Quality of Life in Food Allergy Patients and Their Families. Pediatric clinics of North America.

;62:1453-61.

Noimark L, Cox HE. Nutritional problems related to food allergy in childhood. Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology. 2008;19(2):188-95.

Liu T, Howard RM, Mancini AJ, et al. Kwashiorkor in the United States: fad diets, perceived and true milk allergy, and nutritional ignorance. Archives of dermatology. 2001;137:630-6.

Alvares M, Kao L, Mittal V, Wuu A, Clark A, Bird JA. Misdiagnosed food allergy resulting in severe malnutrition in an infant. Pediatrics.

;132:e229-32.

Springston EE, Smith B, Shulruff J, Pongracic J, Holl J, Gupta RS. Variations in quality of life among caregivers of food allergic children.Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2010;105:287-94.

Lieberman JA, Sicherer SH. Quality of life in food allergy. Current opinion in allergy and clinical immunology. 2011;11:236-42.

Shemesh E, Annunziato RA, Ambrose MA, et al. Child and parental reports of bullying in a consecutive sample of children with food

allergy. Pediatrics. 2013;131:e10-7.

Kelsay K. Psychological aspects of food allergy. Current allergy and asthma reports. 2003;3:41-6.

Muraro A, Werfel T, HoffmannSommergruber K, et al. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines: diagnosis and management of food allergy. Allergy. 2014;69:1008-25.

Costa C, Coimbra A, Vítor A, Aguiar R, Ferreira AL, Todo-Bom A. Food allergyFrom food avoidance to active treatment. Scandinavian journal of immunology. 2020;91:e12824.

Eigenmann PA. Do we still need oral food challenges for the diagnosis of food allergy? Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology. 2018;29:239-42

Wright BL, Walkner M, Vickery BP, Gupta RS. Clinical Management of Food Allergy. Pediatric clinics of North America.

;62:1409-24.

Gillespie CA, Woodgate RL, Chalmers KI, Watson WT. “Living with risk”: mothering a child with food-induced anaphylaxis. Journal of pediatric nursing. 2007;22:30-42.

Wai CYY, Leung NYH, Leung PSC, Chu KH. Immunotherapy of Food Allergy: a Comprehensive Review. Clinical reviews in allergy & immunology. 2019;57:55-73.

Wood RA. Food allergen immunotherapy: Current status and prospects for the future. The Journal of allergy and clinical immunology. 2016;137:973-82.

Kim EH, Burks AW. Food allergy immunotherapy: Oral immunotherapy and epicutaneous immunotherapy. Allergy.

;75:1337-46.

Oppenheimer JJ, Nelson HS, Bock SA, Christensen F, Leung DY. Treatment of peanut allergy with rush immunotherapy. The

Journal of allergy and clinical immunology.1992;90:256-62.

Nelson HS, Lahr J, Rule R, Bock A, Leung D. Treatment of anaphylactic sensitivity to peanuts by immunotherapy with injections of aqueous peanut extract. The Journal of allergy and clinical immunology. 1997;99(Pt 1):744-51.

Keet CA, Frischmeyer-Guerrerio PA, Thyagarajan A, et al. The safety and efficacy of sublingual and oral immunotherapy for milk allergy. The Journal of allergy and clinical immunology. 2012;129(2):448-55, 55.e1-5.

Chin SJ, Vickery BP, Kulis MD, et al. Sublingual versus oral immunotherapy for peanut-allergic children: a retrospective comparison. The Journal of allergy and clinical immunology. 2013;132:476-8.e2.

Staden U, Rolinck-Werninghaus C, Brewe F, Wahn U, Niggemann B, Beyer K. Specific oral tolerance induction in food allergy in

children: efficacy and clinical patterns of reaction. Allergy. 2007;62:1261-9.

Vickery BP, Scurlock AM, Kulis M, et al. Sustained unresponsiveness to peanut in subjects who have completed peanut oral

immunotherapy. The Journal of allergy and clinical immunology. 2014;133:468-75.

Burks AW, Jones SM, Wood RA, et al. Oral immunotherapy for treatment of egg allergy in children. The New England journal of

medicine. 2012;367:233-43.

Nowak-Węgrzyn A, Wood RA, Nadeau KC, et al. Multicenter, randomized, doubleblind, placebo-controlled clinical trial of vital wheat gluten oral immunotherapy. The Journal of allergy and clinical immunology. 2019;143:651-61.e9.

Anvari S, Anagnostou K. The Nuts and Bolts of Food Immunotherapy: The Future of Food Allergy. Children (Basel, Switzerland). 2018;5(4).

Pacharn P, Vichyanond P. Immunotherapy for IgE-mediated wheat allergy. Human vaccines & immunotherapeutics. 2017;13:2462-6.

Fleischer DM, Greenhawt M, Sussman G, Bégin P, Nowak-Wegrzyn A, Petroni D, et al. Effect of Epicutaneous Immunotherapy vs Placebo on Reaction to Peanut Protein Ingestion Among Children With Peanut Allergy: The PEPITES Randomized Clinical Trial. Jama. 2019;321:946-55.

Jones SM, Sicherer SH, Burks AW, Leung DY, Lindblad RW, Dawson P, et al. Epicutaneous immunotherapy for the treatment of peanut allergy in children and young adults. The Journal of allergy and clinical immunology. 2017;139:1242-52.e9.

Wang J, Sampson HA. Safety and efficacy of epicutaneous immunotherapy for food allergy. Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology. 2018;29:341-9.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-03-31