ความชุกของโรคภูมิแพ้ ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบชนิดไม่ทราบสาเหตุในเด็ก

ผู้แต่ง

  • ณัฐกุล พจน์จลองศิลป ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • สุรีพร ศรีสุทธิกมล แผนกการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ดารา ไม้เรียง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

คำสำคัญ:

โรคปวดข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก ,, โรคภูมิแพ้, ความชุกของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

บทคัดย่อ

ความเป็นมา : ปัจจุบันความชุกของโรคภูมิแพ้ (Allergic disease) และโรคภูมิด้านทานเนื้อเยื่อตัวเอง (Autoimmune disease ) มีแนวโน้วเพิ่มขึ้น แต่ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองภาวะนั้นยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน                                                                                                                                วัตถุประสงค์ : เพื่อหาความซุกของโรคภูมิแพ้ ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก (Juvenile Idiopathic Arhriis) และหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงของโรคภูมิแพ้และระดับภาวะการอักเสบของโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก
วิธีการศึกษา: การศึกษาวิจัยนี้ ศึกษาในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีและเข้ารับการตรวจและติดตามการรักษาที่ห้องตรวจโรคข้อและรูมาติชั่มในเด็ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 - ตุลาคม 2563
โดยโรคภูมิแพ้จะถูกคัดกรอง โดยการใช้แบบสอบถามของ Interrational Study of Asthma and Allergies
in Childhood (ISAAC) และจะได้รับการยืนขันการวินิฉัย โดยการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ และเกณฑ์การวินิจฉัยทางคลินิก ส่วนความรุนแรงของภาวะโรคภูมิแพ้จะได้รับการประเมิณโดยใช้ เกณฑ์การให้คะแนนมาตรฐานทางคลินิก สุดท้ายจึงนำมาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของโรคภูมิแพ้ และระดับภาวะการอักเสบของโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก
ผลการศึกษา : จำนวนของผู้ป่วยทั้งหมดที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัย มีทั้งหมด 40 คน ผู้ป่วยทั้งหมด 9 คน(คิดเป็น 22.5% ได้รับการยืนยันการวินิจฉัยว่ามีภาวะโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Alergic Rhinitis), จากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด พบว่าไม่มีผู้ป่วยรายใดได้รับการยืนยันการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหอบหืด (Asthma)หรือโรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermaitis) จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าอาการแสดงที่พบมากที่สุดของภาวะจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ คือ อาการจาม และอาการตันจมูก ในเรื่องของสารก่อภูมิแพ้ (Allergen) ที่พบว่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่เกิดจากไรฝุ่นชนิด Dermatophagoides farinae จากการศึกษาวิจัยนี้พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างความรุนแรงของ Allergic rhinitis และระดับการอักเสบของโรคปวดข้อไม่ทราบสาเหตุในเต็ก และพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิดิ ระหว่างผู้ป่วยโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็กที่มีและไม่มีภาวะ Allergic rhinitis
สรุป : ความชุกของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ใพผู้ป่วย JIA ในการศึกษานี้คิดเป็น 22.5 % โดยพบว่าเป็นความชุกที่สูงกว่า ความชุกของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ในประชากรทั่วไป ดังนั้นผู้ป่วย JIA จึงควรได้รับการดัดกรอง และประเมินภาวะภูมิแพ้ที่เป็นภาวะที่อาจเกิดขึ้นร่วมด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

References

Björkstén B, Clayton T, Ellwood P, Stewart A, Strachan D, ISAAC Phase III Study Group. Worldwide time trends for symptoms of rhinitis and conjunctivitis: Phase III of the International Study of Asthma and Allergies in Childhood. Pediatr Allergy Immunol Off Publ Eur Soc Pediatr Allergy Immunol. 2008;19:110–24.

Lerner A, Jeremias P, Matthias T. The World Incidence and Prevalence of Autoimmune Diseases is Increasing. Int J Celiac Dis. 2016;3:151–5.

Linneberg A, Dam Petersen K, HahnPedersen J, Hammerby E, Serup-Hansen N, Boxall N. Burden of allergic respiratory disease: a systematic review. Clin Mol Allergy CMA. 2016;14:12.

Mccain J. The Disease Burden of the Most Common Autoimmune Diseases. Manag Care Langhorne Pa. 2016;25:28–32.

Mitson-Salazar A, Prussin C. Pathogenic Effector Th2 Cells in Allergic Eosinophilic Inflammatory Disease. Front Med. 2017;4:165.

Skapenko A, Leipe J, Lipsky PE, SchulzeKoops H. The role of the T cell in autoimmune inflammation. Arthritis Res Ther. 2005;7 Suppl 2:S4-14.

Hartung AD, Bohnert A, Hackstein H, Ohly A, Schmidt KL, Bein G. Th2-mediated atopic disease protection in Th1-mediated rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol. 2003;21:481–4.

Hajdarbegovic E, Thio B, Nijsten T. Lower lifetime prevalence of atopy in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int. 2014;34:847–8.

Wildin RS, Smyk-Pearson S, Filipovich AH. Clinical and molecular features of the immunodysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X linked (IPEX) syndrome. J Med Genet. 2002;39:537–45.

Kuenzig ME, Bishay K, Leigh R, Kaplan GG, Benchimol EI, Crowdscreen SR Review Team. Co-occurrence of Asthma and the InflammatoryBowel Diseases: A Systematic Review and Meta-analysis. Clin Transl Gastroenterol. 2018 24;9:188.

Kero J, Gissler M, Hemminki E, Isolauri E. Could TH1 and TH2 diseases coexist? Evaluation of asthma incidence in children with coeliac disease, type 1 diabetes, or rheumatoid arthritis: a register study. J Allergy Clin Immunol. 2001;108:781–3.

Lai N-S, Tsai T-Y, Koo M, Lu M-C. Association of rheumatoid arthritis with allergic diseases: A nationwide populationbased cohort study. Allergy Asthma Proc. 2015;36:99–103.

Krishna MT, Subramanian A, Adderley NJ, Zemedikun DT, Gkoutos GV, Nirantharakumar K. Allergic diseases and long-term risk of autoimmune disorders: longitudinal cohort study and cluster analysis. Eur Respir J. 2019;54(5).

Peng Y-H, Liao W-C, Su C-H, Chen H-J, Hsia T-C, Chu C-C, et al. Association of inflammatory bowel disease with asthma risk: A nationwide cohort study. Allergy Asthma Proc. 2015;36:e92-98.

Petty RE. J Pediatric Rheumatology: The study of rheumatic diseases in childhood and adolescence . In: Petty RE, Laxer RM, Lindsley CB, Wedderburn LR, editors. Textbook of pediatric rheumatology. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2016. p 1-5.

Behrens EM. Etiology and Pathogenesis of Juvenile Idiopathic Arthritis. In: Firestein GS, Budd RC, Gabriel SE, Koretzky GA, McInnes IB, O’Dell JR. editors. Firestein &Kelly’s Textbook of Rheumatology. 11th ed. Philadelphia: Elsevier; 2021. p 1905-10.

Petty RE, Southwood TR, Manners P, et al. International League of Associations for Rheumatology classification of juvenile idiopathic arthritis: second revision, Edmonton, 2001. J Rheumatol. 2004;31:390-2.

Consolaro A, Ruperto N, Bazso A, Pistorio A, Magni-Manzoni S, Filocamo G, et al. Development and validation of a composite disease activity score for juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Rheum. 2009;61:658–66.

Sontichai W, Vilaiyuk S. The correlation between the Childhood Health Assessment Questionnaire and disease activity in juvenile idiopathic arthritis. Musculoskeletal Care. 2018;16:339–44.

Giannini EH, Ruperto N, Ravelli A, Lovell DJ, Felson DT, Martini A. Preliminary definition of improvement in juvenile arthritis. Arthritis Rheum. 1997;40:1202-9.

Asher MI, Keil U, Anderson HR, Beasley R, Crane J, Martinez F, et al. International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC): rationale and methods. Eur Respir J. 1995;8:483–91.

Vichyanond P, Jirapongsananuruk O, Visitsuntorn N, Tuchinda M. Prevalence of asthma, rhinitis and eczema in children from the Bangkokarea using the ISAAC (International Study for Asthma and Allergy in Children) questionnaires. J Med Assoc Thail Chotmaihet Thangphaet. 1998;81:175–84.

International Consensus Report on the diagnosis and management of rhinitis. International Rhinitis Management Working Group. Allergy. 1994;49(19 Suppl):1–34.

Kongpanichkul A, Vichyanond P, Tuchinda M. Allergen skin test reactivities among asthmatic Thai children. J Med Assoc Thail Chotmaihet Thangphaet. 1997;80:69–75.

Bousquet PJ, Combescure C, Neukirch F, et al. Visual analog scales can assess the severity of rhinitis graded according to ARIA guidelines. Allergy. 2007 ;62:367–72.

Bousquet J, Van Cauwenberge P, Khaltaev N, Aria Workshop Group, World Health Organization. Allergic rhinitis and its impact on asthma. J Allergy Clin Immunol. 2001;108(5 Suppl):S147-334.

Reports [Internet]. Global Initiative for Asthma - GINA. [cited 2020 Nov 24]. Available from: https://ginasthma.org/reports

Sommanus S, Direkwattanachai C, Lawpoolsri S, Sitcharungsi R. Accuracy of childhood asthma control test among Thai childhood asthma patients. Asian Pac J Allergy Immunol. 2018;36:152–8.

Hanifin, J.M. and Rajka, G.: Diagnostic features of atopic dermatitis. Acta Derm Venereol Suppl (Stockh) 1980; 92: 44–47

Severity scoring of atopic dermatitis: the SCORAD index. Consensus Report of the European Task Force on Atopic Dermatitis. Dermatol Basel Switz. 1993;186:23–31.

Chinratanapisit S, Suratannon N, Pacharn P, Sritipsukho P, Vichyanond P. Prevalence and risk factors of allergic rhinitis in children in Bangkok area. Asian Pac J Allergy Immunol. 2019;37:232–9.

Mallol J, Crane J, von Mutius E, et al. The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Phase Three: a global

synthesis. Allergol Immunopathol (Madr). 2013;41:73–85.

Guo R, Cao L. Improved Outcomes in Juvenile Idiopathic Arthritis Following Antihistamine Treatment in Patients with Concurrent Allergic Rhinitis. J Arthritis. 2015;s1:1-6.

Lin C-H, Lin C-L, Shen T-C, Wei C-C. Epidemiology and risk of juvenile idiopathic arthritis among children with allergic diseases: a nationwide population-based study. Pediatr Rheumatol Online J. 2016;14:15

Avar-Aydin PO, Nepesov S, Barut K, et al. Decreased frequency of allergy in juvenile idiopathic arthritis: Results of a case-control study. Mod Rheumatol. 2020;1–7.

Josefowicz SZ, Lu L-F, Rudensky AY. Regulatory T cells: mechanisms of differentiation and function. Annu Rev Immunol. 2012;30:531–64.

de Kleer IM, Albani S, Prakken BJ. T-cell regulation in juvenile idiopathic arthritis. Future Rheumatol. 2006;1:111–9.

Copland A, Bending D. Foxp3 Molecular Dynamics in Treg in Juvenile Idiopathic Arthritis. Front Immunol. 2018;9:2273.

Palmer C, Mulligan JK, Smith SE, Atkinson C. The role of regulatory T cells in the regulation of upper airway inflammation. Am J Rhinol Allergy. 2017;31:345–51.

Meltzer EO. Quality of life in adults and children with allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol. 2001;108(1 Suppl):S45-53.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-30