อุบัติการณ์และผลการรักษาภาวะไข้ในผู้ป่วยเด็ก โรคมะเร็งที่มีระดับเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่ำ

ผู้แต่ง

  • วันทิพย์ แสงธรรมวรคุณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • สุรกานต์ เจนสัจวรรณ์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • ศิริพร ผ่องจิตสิริ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • ณัฐพรทิรา ผลากรกุล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

คำสำคัญ:

อุบัติการณ์, ภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่ำ, โรคมะเร็งในเด็ก, ยาปฏิชีวนะ, ผลการรักษา

บทคัดย่อ

ความเป็นมา: ภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟีลต่ำเป็นภาวะแทรกช้อนที่รุนแรงในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด การวินิจฉัยและให้ยาปฏิชีวนะที่รวดเร็วภายใน 60 นาที สามารถทำให้ผลการรักษาดีขึ้นและลดอัตราตายได้
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอุบัติการณ์, ระยะเวลาที่ได้รับยาปฏิชีวนะและผลการรักษาของภาวะไข้ในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่มีระดับเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่ำ
วิธีการศึกษา: ทำการศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา ในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งได้รับการวินิจฉัยภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวผิวโทรฟิลต่ำ และรับการรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอาการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ผลการศึกษา: พบผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับการวินิจฉัยกาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่ำ 170ครั้ง จากผู้ป่วยจำนวน 54 คน อุบัติการณ์ของภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่ำเท่ากับ 5.58 ครั้งต่อ 1,000 วันที่ได้รับยาเคมีบำบัด โดยส่วนใหญ่พบผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Acute lymphoblastio Icukcmia (ALL) มากที่สุด (68.20 มีผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 60 นาที 39 ครั้ง (22.9%) พบอัตราตาย 249 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลและอัตราตายของผู้ป่วย กับการได้รับยาปฏิชั่วนะภายใน 60 นาที และมากกว่า 60 นาที พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(pvalue=0.33)
สรุป: พบอุบัติการณ์ของภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่ำเท่ากับ 5.58 ครั้งต่อ 1,000 วัน ยาเคมีบำบัด การรู้จักเชื้อก่อโรคประจำถิ่นและการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญในผู้ป่วยที่มีภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่ำ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Johnston WT, Erdmann F, Newton R, Steliarova-Foucher E, Schüz J, Roman E. Childhood cancer: Estimating regional and global incidence. Cancer Epidemiol 2020:101662.

Hakim H, Flynn PM, Knapp KM, Srivastava DK, Gaur AH. Etiology and clinical course of febrile neutropenia in children with cancer. J Pediatr Hematol Oncol 2009; 31: 623-9.

Limvorapitak W, Khawcharoenporn T. Incidence, Risk Factors, and Outcomes of Febrile Neutropenia in Thai Hematologic M a l i g n a n c y P a t i e n t s R e c e i v i n g Chemotherapy: A 6-year Retrospective Cohort Study. Asian Pac J Cancer Prev 2015;16: 5945-50.

Weyl-Ben-Arush M. The Price of the Successful Treatment of Pediatric Malignancies. Curr Pediatr Rev 2017; 13:4-7.

Sung L, Johnston DL. Approach to febrile neutropenia in the general paediatric setting. Paediatr Child Health 2007; 12: 19-21.

Lekshminarayanan A, Bhatt P, Linga VG, et al. National Trends in Hospitalization for Fever and Neutropenia in Children with Cancer, 2007-2014. J Pediatr. 2018; 202:231-37.

Limvorapitak W, Khawcharoenporn T. Incidence, Risk Factors, and Outcomes of Febrile Neutropenia in Thai Hematologic M a l i g n a n c y P a t i e n t s R e c e i v i n g Chemotherapy: A 6-year Retrospective Cohort Study. Asian Pac J Cancer Prev 2015;16: 5945-50.

Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, et al. Infectious Diseases Society of America. Clinical practice guideline for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the infectious diseases society of america. Clin Infect Dis 2011; 52: 56-93.

Lehrnbecher T, Robinson P, Fisher B, et al. Guideline for the Management of Fever and Neutropenia in Children With Cancer and Hematopoietic Stem-Cell Transplantation Recipients: 2017 Update. J Clin Oncol. 2017; 35: 2082-94.

Braga CC, Taplitz RA, Flowers CR. Clinical Implications of Febrile Neutropenia Guidelines in the Cancer Patient Population. J Oncol Pract. 2019; 15: 25-26.

Vathana N, Thitipolpun S, Buaboonnam J, Phuakpet K, Sanpakit K. Prevalence of pathogens in pediatric cancer patient with febrile neutropenia. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2017; 48: 151-60.

Traivaree C, Saiwaew A, Lumkul R, Torcharus K. Febrile neutropenia among children with cancer at Phramongkutklao hospital. Royal Thai Army Medical Journal. 2012; 65: 211-18.

Sanpakit K, Phuakpet K, Veerakul G, Narkbunnam N, Chokephaibulkit K. Evaluation of guideline for treatment of febrile neutropenia in pediatric cancer at Siriraj Hospital. J Med Assoc Thai 2005; 88: S124-34.

Noordzij M, Dekker FW, Zoccali C, Jager KJ. Sample size calculations. Nephron Clin Pract 2011; 118: c319-23.

Zimmer AJ, Freifeld AG. Optimal Management of Neutropenic Fever in Patients With Cancer. J Oncol Pract. 2019; 15: 19-24.

Fletcher M, Hodgkiss H, Zhang S, et al. Prompt administration of antibiotics is associated with improved outcomes in febrile neutropenia in children with cancer. Pediatr Blood Cancer 2013; 60: 1299-306.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-30