ศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคลมชักในผู้ป่วยเด็ก ที่มีภาวะสมองพิการ: การศึกษาย้อนหลัง

ผู้แต่ง

  • ทิพาพร ทองมาก

คำสำคัญ:

ภาวะสมองพิการ, โรคลมชัก, ปัจจัยเสี่ยง

บทคัดย่อ

บทนำ โรคลมชักเป็นโรคร่วมที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองพิการ และส่งผลต่อความรุนแรงของภาวะสมองพิการและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การศึกษาเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคลมชักในผู้ป่วยภาวะสมองพิการ
วิธีการศึกษา การศึกษาข้อมูลแบบย้อนหลังในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองพิการที่อายุน้อยกว่า 15 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ใช้การวิเคราะห์แบบ logistio regression เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคลมชักในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองพิการ
ผลการศึกษา ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองพิการในการศึกษา 131 รายมีกลุ่มที่มีโรคลมชัก 56 ราย (ร้อยละ 42.75) และไม่มีโรคลมชัก 75 ราย (ร้อยละ 57.25) กลุ่มที่มีโรคลมชักมีรูปแบบสมองพิการแบบ spastio tetraplegia สูงสุด 38 ราย (ร้อยละ 67.86) แต่กลุ่มที่ไม่มีโรคลมชักมีรูปแบบสมองพิการแบบ spastio diplegia สูงสุด 28 ราย (ร้อยละ 37.33) เมื่อนำปัจจัยที่มีแนวใน้มว่าจะเกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคลมชักมาวิเคราะห์ด้วยสถิติแบบ multivariate logistio regression พบว่า ประวัติการชักแรกเกิด ('OR 21.6, 95% CI 2 58-180.72. p-valuc 0.005) การติดเชื้อเยื่อหุ้มสมอง aOR 13.82 95% CI 2 44-78.12 P valuc 0.003) และกลุ่มที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เองต้องใช้อุปกรณ์ช่วย (nor-ambulation) (aOR 5.59 95% CI2.3-13.60,
P-valuc 0.001) เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคลมชักอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้พบว่าลักษณะการชักที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองพิการคือ generalized 28 ราย (ร้อยละ ร0) และคลื่นไฟฟ้าสมองแบบ focal 22 ราย (ร้อยละ 39. 29)
สรุป ประวัติการชักแรกเกิด ประวัติการติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลางและกลุ่มที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เองต้องใช้อุปกรณ์ช่วย (non-ambulation) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคลมชักในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองพิการแบบมีนัยสำคัญทางสถิติ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Eunson P. Aetiology and epidemiology of cerebral palsy. Paediatrics and Child Health.2012: 22; 361-66.

Shevell M, Dagenais L, Oskoui M. The epidemiology of cerebral palsy: New perspective from a Canadian registry. Seminar in Pediatric Neurology. 2013: 20;60-4.

Lang T, Fuentes-Afflick E, Gilbert W, Newman T, Xing G, Wu Y. Cerebral palsy among Asian Ethnic subgroups. Pediatrics. 2012: 129; 992-98.

Korzeniewski S, Slaughter J, Lenski M, Haak P, Paneth N. The complex aetiology of cerebral palsy. Nat Rev Neurol. 2018; 14:528-543.

Reddihough D, Collins K. The epidemiology and causes of cerebral palsy. Australian Journal of Physiotherapy. 2003: 49; 7-12.

Jan M. Cerebral Palsy: Comprehensive Review and Update. Ann Saudi Med. 2006;26: 123-32.

Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, et al. A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neuro Suppl. 2007; 109: 8-14.

My child at cerebral palsy.org. Type of cerebral palsy.2019 (cited 2021 Jan 20). Available from https://www.cerebralpalsy.org

Cerebral palsy Alliance. Gross Motor Function Classification System (GMFCS). (cited 2021 Jan 20). Available from https://research.cerebralpalsy.org.au/whatiscerebral-palsy/severity-of-cerebral-palsy/gross-motor-function-classification-system/

วัณทนา ศิริธราธิวัตร, Thomas I. GMFCS- E&R Thai Translation. 2007 (cited 2021 January 20) Available from https://canchild.ca/system/ tenon/assets/attachments/000/000/081/original/GMFCSER_Translation-Thai.pdf

ทิพวรรณ หรรษาคุณาชัย. โรคสมองพิการ (Cerebral Palsy) in Developmental Behavioral Pediatric. 2018 (cited 2021 Jan 21). Available form http://www.thaipediatrics.org/pages/Doctor/Detail/44/201

Aisen M, Kerkovich D, Mast J, et al. Cerebral palsy: clinical care and neurological rehabilitation. Lancet Neuro.2011; 10: 844-52.

สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติโรคลมชักสำหรับแพทย์. กรุงเทพฯ :ธนาเพรส; 2559.

Fisher R, Cross H, D’Souza C, et al. Instruction manual for ILAE 2017 operational classification of seizure type. Epilepsia. 2017; 58: 531-42.

Wallace S. Epilepsy in cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2001; 43: 713–7.

Carlsson M., Hagberg G & Olsson I. Clinical and aetiological aspects of epilepsy in children with cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology. 2003; 45: 371–376.

Rahmat D, Mangunatmadja I, Tridjja B, Tambunan T & Suradi R. Prevalence and risk factors for epilepsy in children with spastic cerebral palsy. Paediatrica Indonesia. 2010; 50: 11-17.

Gururaj A, Sztriha L, Bener A, Dawodu A, Eapen V. Epilepsy in children with cerebral palsy. Seizure. 2003;12: 110-14.

Sadowska M, Sarecka-Hujar B, Kopyta I. Evaluation of risk factors for epilepsy in pediatric patients with epilepsy. Brain science. 2020; 10:481.

Jekovec-Wrhoovsek M. Epilepsy in children with cerebral palsy. Eastern Journal of Medicine. 2012; 17: 166-70.

Kulak W, Sobaniec W, Smigielska-Kuzia J, Kubas B, Walecki J. A comparison of spastic diplegia and tetraplegia cerebral palsy. Pediatr Neurol. 2005; 32: 311-7.

Zelnik N, Konopnicki M, Bennett-Back O, Castel-Deutsch T, Tirosh E. Risk factors for epilepsy in children with cerebral palsy. European Journal of Paediatric neurology. 2010; 14: 67-72.

Gurkan F, Gokben S, Serin H, Yilmaz, Aktan G, Tekgul H. Determining Risk Factors of Epilepsy in Children with Cerebral Palsy: A retrospective study. J Pediatr Res. 2018; 5: 76-81.

Levene M. The clinical conundrum of neonatal seizures. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed . 2002; 86:75–7.

Ronen GM, Buckley D, Penny S, Streiner DL. Long-term prognosis in children with neonatal seizure: a population-based study. Neurology. 2007; 69: 1816-22.

Karatoprak E, Sozen G, Saltik S. Risk factors associated with epilepsy development in children with cerebral palsy. Child’s Nervous System. 2019; 35: 1181-87.

Kulak W, Sobaniec W. Risk factors and prognosis of epilepsy in children with cerebral palsy in north-eastern Poland. Brain & Development. 2003; 27: 499-506.

Sun Y, Vestergaard M, Pedersen CB, Christensen J, Olsen J. Apgar scores and long-term risk of epilepsy. Epidemiology. 2006; 17: 26-8.

Ehrenstein V, Sorensen HT, Pedersen L, Larsen H, Holsteen V, Rothman KJ. Apgar score and hospitalization for epilepsy in childhood: a registry-based cohort study. BMC Public Health. 2006:6: 23.

Bruck I, Antoniuk S, Spessatto A, Schmitt de Bem R, Hausberger R, Pacheco C. Epilepsy in children with cerebral palsy. Arq Neuropsiquiatr. 2001; 59: 35-9.

Hanci F, Türay S, Dilek M, Kabakuş N. Epilepsy and drug-resistant epilepsy in children with cerebral palsy: A retrospective observational study. Epilepsy Behav. 2020;112: 107357. doi:10.1016/j.yebeh.2020.107357

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31