ผลของทารกที่เกิดจากแม่วัยรุ่น

ผู้แต่ง

  • ปุณยนุช จงเจริญใจ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  • ปิยวรรณ วัฒนสุนทรสกุล กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

คำสำคัญ:

แม่วัยรุ่น, ทารกเกิดก่อนกำหนด, ผลของทารก, การฝากครรภ์ไม่ได้คุณภาพ

บทคัดย่อ

ความเป็นมา: สถานการณ์การตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่นเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเนื่องจากพบภาวะแทรกช้อนระหว่างการตั้งครรก็ในแม่วัยรุ่นมากกว่าผู้ใหญ่ ได้แก่ การฝากครรภ์ที่ไม่ได้คุณภาพทารกเกิดก่อนกำหนด ทารถน้ำหนักตัวน้อยและทารกเสียชีวิต
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอัตราการเกิดทารกเกิดก่อนกำหนด และผลของทารกที่เกิดจากแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี
วิธีการศึกษา: การศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา (Retrospective descriptive study) โดยการเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนของทารกที่เกิดจากแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ที่คลอดในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ผลการศึกษา: ทารกทั้งหมด 752 คน พบทารกเกิดก่อนกำหนด 164 คน (ร้อยละ 21.8) อายุครรภ์เฉลี่ย 37.75:2.71 สัปดาห์ น้ำหนักน้อยกว่าเกณท์ 166 คน (ร้อยละ 22.1) เสียชีวิต 11 คน (ร้อยละ 1.5) พบว่าการฝากครรภ์ที่น้อยกว่า 5 ครั้งมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดทารกเกิดก่อนกำหนด (P-0.05)
สรุป: อัตราการเกิดทารกเกิดก่อนกำหนดเท่ากับร้อยละ 21.8 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ คือ การฝากครรภ์ที่น้อยกว่า 5 ครั้ง แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าแม่วัยรุ่นมีความเสี่ยงในการเกิดกาวะแทรกซ้อนมากกว่าแม่อายุมากกว่า 19 ปีหรือไม่ จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

Downloads

Download data is not yet available.

References

World Health Organization. Adolescent pregnancy (Issue in adolescent health and development) [Internet] Geneva; 2004 [cited 2019Jul19]. Available from: http://whqlibdoc.who.int/publications/200492159455_eng.pdf

กรมอนามัย สำนักงานอนามัยการเจริญพันธุ์.สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน. [Internet] 2560 [cited 2019Jul15].Available from: http://www.rsathai.org/contents/12799

World Health Organization. Adolescent pregnancy [Internet].2018 [cited 2019Jul25]. Available from: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescentpregnancy

Ganchimeg T, Ota E, Morisaki N, et al. Pregnancy and childbirth outcomes among adolescent mothers: World Health Organization multicountry study. Bjog-an International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2014; 121:40-48.

Malabarey OT, Balayla J, Stephanie L, et al. Pregnancies in young adolescent mothers: A population-based study on 37 million births. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology 2012;25:98-102.

Chotigeat U, Sawasdiworn S. Comparison outcomes of sick babies born to teenage mother with those born to adult mothers. J

Med Assoc Thai 2011;94: 27-34.

Raatikainen K, Heinskanen N, Verkasalo PK, et al. Good outcome of teenage pregnancies in high-quality maternity care. European

Journal of Public Health 2005;16:157-161.

Thato S, Rachukul S, Sopajaree C. Obstetrics and perinatal outcomes of Thai pregnant adolescents: A retrospective study. International Journal of Nursing Studies 2007:1159-64.

Thaithae S, Thato R. Obstetric and perinatal outcomes of teenage pregnancies in Thailand. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology 2011;24:342-346.

Althabe F, Moore JL, Gibbons L, et al. Adverse maternal and perinatal outcomes in adolescent pregnancies: The global network’s maternal newborn health registry study. Reproductive health 2015;12:S8.

Traisrisilp K, Jaiprom J, Luewan S, et al. Pregnancy outcome among mothers aged 15 years or less. The Journal of Obstetrics and

Gynaecology Research 2015;41:1726-31.

WatchNaraseranee N, Pinchantra P, Piyaman S, et al. The incidence and complications of teenage pregnancy at Chonburi hospital. J med assoc Thai 2006; 89:S118-23.

Kositworakitkun L, Watcharoton W, Junlapakee C. Comparison of maternal and neonatal outcomes of teenage versus adult pregnancies at Buddhachinaraj Hospital. Thai Journal of Obstetrics and Gynecology 2016;24:169-174.

Chen XK, Wen SW, Fleming N, et al. Teenage pregnancy and adverse birth outcomes: a large population based retrospective cohort

study. International Journal of Epidemiology 2007;36:368-37

Areemit R, Thinkhamrop J, Kosuwon P, et al. Adolescent pregnancy: Thailand’s National Agenda. J Med Assoc Thai 2012;95.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-31