อาการไอเป็นเลือดและเม็ดเลือดขาวอีโอซิโนฟิลสูงในเลือดจากการติดเชื้อ Helicobacter pylori

ผู้แต่ง

  • กันต์ฤทัย ณ น่าน กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
  • ภิเษก ยิ้มแย้ม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
  • อำนวยพร อภิรักษากร กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

คำสำคัญ:

อาการไอเป็นเลือด, การติดเชื้อ Helicobacter pylori, เม็ดเลือดขาวอีโอซิโนฟิลสูงในเลือด

บทคัดย่อ

บทนำ : การติดเชื้อ Heicobacicr pyIori มีความชุกของการติดเชื้อสูงในประเทศที่กำลังพัฒนาโดยมีปัจจัยจากถิ่นที่อยู่อาศัย เชื้อชาติ วิถีชีวิต เป็นต้น ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยยาฆ่าเชื้อ อาการส่วนใหญ่มักเป็นอาการในระบบทางเดินอาหาร ที่พบบ่อยคืออาการปวดท้อง แต่อาการทางระบบอื่นนั้น พบได้แต่เป็นส่วนน้อย
วัตถุประสงค์ : รายงานผู้ป่วย 1 ราย ที่มาด้วยอาการนอกระบบทางเดินอาหารได้แก่ อาการไอเป็นเลือด โดยตรวจพบว่าไม่มีความผิดปกติทางระบบเดินหายใจ แต่พบการติดเชื้อ Heicobacter pylori และพบรอยโรคลักษณะ nodularity ที่บริเวณ atrum ของกระเพาะอาหาร ซึ่งตอบสนองต่อการรักษาและหายเป็นปกติ
รายงานผู้ป่วย : รายงานผู้ป่วย 1 ราย ที่มีอาการไอเป็นเดือด ร่วมกับค่าเม็ดเลือดขาวอีโอซีโนฟิลสูง โดยไม่พบว่ามีความผิดปกติของโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ และสัมพันธ์กับการติดเชื้อ Heicobacter pyloriโดยวินิจฉัยจากจุลพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อกระเพาะอาหารหลังจากได้รับการกำจัดเชื้อแล้วหายเป็นปกติไม่มีอาการอีก
สรุป : ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 13 ปีมาด้วยอาการไอเป็นเลือค ร่วมกับมีภาวะเมื่ดเลือดขาวอีโอซิโนฟิลสูง และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น การติดเชื้อ Heicobacter pylori ซึ่งเป็นอาการและอาการแสดงที่พบไม่บ่อย และยังไม่มีการรายงานในประเทศไทยมาก่อน

Downloads

Download data is not yet available.

References

นิยะดาวิทยาศัย.การติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพลอริในเด็ก, อาการนำ ทางคลินิก, ผลการตรวจด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหาร, ลักษณะจุลชีวิวิทยาของ

ชิ้นเนื้อและผลการรักษา.จดหมายเหตุทางแพทย์ฯ:2546.

Atisook K. Kachinthorn U, Luengrojanakul P, Tanwandee T, Pakdirat P, Puapairoj A. Histology of gastritis and Helicobacter pylori Infection in Thailand: a nationwide study of 3,776 cases. Helicobacter. 2003;8:132-41.

อลิสรา ดำรงมณี. Helicobacter pylori Infection:Current Status. ใน: นกอร ภาวิจิตร, สุพร ตรีพจษ์กรุณา,บรรณาธิการ. แนวเวชปฏิบัติโรคทางเดิน

อาหารและตับในเด็ก3.2.กรุงเทพฯ:บริษัทบียอนด์เอ็นเทอร์ไพรซ์จำกัด. 2559;2: 127-141.

Moon A, Solomon A, Beneck D, CuuninghamRundles S. Positive association between Helicobacter pylori and gastroesophageal

reflux disease in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2009;49:283-8.

Azab SF, Esh AM. Serum hepcidin levels in Helicobacter pylori-Infection children with iron-deficiency anemia: a case-control study.

Ann Hematol. 2013;92:1477-83.

Qu XH, Huang XL, Xiong P, et al. Does Helicobacter pylori Infection play a role in iron deficiency anemia? A meta-analysis. World J Gastroenterol. 2010;16:886-96.

Teawtrakul N, Sawadpanich K, Sirijerachai C, Chansung K, Wanitpongpun C. Clinical characteristics, and treatment outcomes in

patients with Helicobacter pylori- positive chronic immune thrombocytopenic purpura. Platelets. 2014;25:548-51.

Muhsen K, Goren S, Cohen D. Helicobacter pylori Infection in early childhood and growth at school age. Helicobacter. 2015 Apr 13. Available from http://10.1111/hel.12227.

Vo HD, Goli S, Gill R, et al. Inverse correlation between Helicobacter pylori colonization and obesity in a cohort of inner city children. Helicobacter. 2015;20:64-8.

Lahner E, Persechino S, Annibale B. Micronutrients (Other than iron) and Helicobacter pylori Infection: a systematic review. Helicobacter. 2012;17:1-15.

Blecker U, Hauser B,Vanderplas Y. Hemoptysis as an expression of Helicobacter pylori infection (letter). J Pediatr Gastroenterol Nutr 1994;18:116-7.

Papadopoulos AA,Tzathas C, Polymeros D, Ladas SD. Symptomatic eosinophilic gastritis cured with Helicobacter pylorieradication. Gut 2005;54:1822.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-31