ภาวะเมธฮีโมโกลบินนีเมีย

ผู้แต่ง

  • ชลธิศ ศรีชุมพวง สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดารินทร์ ซอโสตถิกุล สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

Methemoglobin, Methemoglobinemia, Methylene Blue

บทคัดย่อ

ภาวะเมธฮีโมโกลบินนีเมีย เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งสาเหตุทางพันธุกรรม และสาเหตุที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น การรับประทาน หรือสัมผัสสารพิษต่างๆ อาการแสดงของผู้ป่วยมีได้หลากหลายตั้งแต่อาการเล็กน้อยจนถึงรุนแรงแก่ชีวิต ขึ้นกับระดับเมธฮีโมโกลบินในเลือด การตรวจ pulse oximetry และการส่งตรวจ arterial blood gas สามารถใช้ช่วยวินิจฉัยภาวะเมธฮีโมโกลบินนีเมียได้ การรักษาภาวะเมธฮีโมโกลบินนีเมีย ทำได้โดยให้ยา methylene blue ในผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะพร่องเอนไซม์ GOPD

Downloads

Download data is not yet available.

References

Darling R, Roughton F. The effect of methemoglobin on the equilibrium between oxygen and hemoglobin. Am J Physiol 1942;

:56.

Misra HP, Fridovich I. The generation of superoxide radical during the autoxidation of hemoglobin. J Biol Chem 1972; 247:6960.

Jaffe E, Hultquist D. Cytochrome b5 reductase deficiency and enzymopenic hereditary methemoglobinemia. In: The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease, 7th ed, Scriver C, Beaudet A, Sly W, Valle D (Eds), McGraw Hill, New York 1995. Vol 3, p.3399.

Feelisch M, Kubitzek D, Werringloer J. The oxyhemoglobin assay. In: Methods in Nitric Oxide Research, Feelisch M, Stamler J (Eds), John Wiley and Sons, New York 1996. p.453.

Elahian F, Sepehrizadeh Z, Moghimi B, Mirzaei SA. Human cytochrome b5 reductase: structure, function and potential applications. Crit Rev Biotechnol 2014; 34:134.

Kiese M. Die reduktion des hamiglobins. Biochem Z 1944; 316:264

Warburg O, Kubowitz F, Christain W. Uber die katalytische wirkung von methlenblau in lebenden zellen. Biochem Z 1930; 227:245.

Yubisui T, Takeshita M, Yoneyama Y. Reduction of methemoglobin through flavin at the physiological concentration by NADPH-flavin reductase of human erythrocytes. J Biochem 1980; 87:1715.

Prchal JT. Methemoglobinemia and other dyshemoglobinemias. Chap 51. In: Williams Hematology, 10th ed, Kaushansky K, Litchtman MA, Prchal JT, et al (Eds), McGraw Hill, New York 2021. p.859.

Jenkins MM, Prchal JT. A novel mutation found in the 3’ domain of NADH-cytochrome B5 reductase in an African-American family with type I congenital methemoglobinemia. Blood 1996; 87:2993.

Shirabe K, Yubisui T, Borgese N, et al. Enzymatic instability of NADH-cytochrome b5 reductase as a cause of hereditary methemoglobinemia type I (red cell type). J Biol Chem 1992; 267: 20416.

Katsube T, Sakamoto N, Kobayashi Y, et al. Exonic point mutations in NADH-cytochrome B5 reductase genes of homozygotes for hereditary methemoglobinemia, type I and III: putative mechanisms of tissue-dependent enzyme deficiency. Am J Hum Genet 1991;48:799.

Board PG, Pidcock ME. Methemoglobinaemia resulting from heterozygosity for two NADH-methemoglobin reductase variants: characterization as NADH-ferricyanide reductase. Br J Haematol 1981; 47:361.

G o n z a l e z R , E s t r a d a M , Wa d e M, et al. Heterogeneity of hereditary methemoglobinaemia: a study of 4 Cuban families with NADH-Methaemoglobin reductase deficiency including a new variant (Santiago de Cuba variant). Scand J Haematol 1978; 20:385.

Jaffe E. Hereditary methemoglobinemias associated with abnormalities in the metabolism of erythrocytes. Am J Med 1962; 32:512.

Mansouri A, Lurie AA. Concise review: methemoglobinemia. Am J Hematol 1993; 42:7.

Ash-Bernal R, Wise R, Wright SM. Acquired methemoglobinemia: a retrospective series of 138 cases at 2 teaching hospitals. Medicine

(Baltimore) 2004; 83:265.

Woodhouse KW, Henderson DB, Charlton B, et al. Acute dapsone poisoning: clinical features and pharmacokinetic studies. Hum

Toxicol 1983; 2:507.

Kuipers MT, van Zwieten R, Heijmans J, et al. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency-associated hemolysis and methemoglobinemia in a COVID-19 patient treated with chloroquine. Am J Hematol 2020; 95:E194.

Naymagon L, Berwick S, Kessler A, et al. The emergence of methemoglobinemia amidst the COVID-19 pandemic. Am J Hematol 2020; 95:E196.

Kane GC, Hoehn SM, Behrenbeck TR, Mulvagh SL. Benzocaine-inducted methemoglobinemia based on the Mayo Clinic experience from 28,478 tranesophageal echocardiograms: incidence, outcome and predisposing factors. Arch Intern Med 2007; 167:1977.

Moore TJ, Walsh CS, Cohen MR. Reported adverse event cases of methemoglobinemia associated with benzocaine products. Arch

Intern Med 2004; 164:1192.

Brown C, Bowling M. Methemoglobinemia in bronchoscopy: a case series and a review of the literature. J Bronchology Interv Pulmonol 2013; 20: 241.

Bizzarro M, Gross I, Barbosa FT. Inhaled nitric oxide for the postoperative management of pulmonary hypertension in infants and children with congenital heart disease. Cochrane Database Syst Rev 2014; :CD005055.

Blanc PD. Methemoglobinemia. In: Poisoning and Drug Over dose by the Faculty, Staff and Association of the California Poison Control

System. 7th ed, Olsen KR (Eds), McGraw Hill, New York 2018. p.8317.

Rosen PJ, Johnson C, McGehee WG, Beutler E. Failure of methylene blue treatment in toxic methemoglobinemia. Association with glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. Ann Intern Med 1971; 75:83.

Khan M, Paul S, Farooq S, et al. RasburicaseInduced Methemoglobinemia in a Patient with Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase

Deficiency. Curr Drug Saf 2017; 12:13.

Kearney TE, Manoguerra AS, Dunford JV jr. Chemically induced methemoglobinemia from aniline poisoning. West J Med 1984; 140: 282.

Goluboff N, Wheaton R. Methylene blue induced cyanosis and acute hemolytic anemia complicating the treatment of methemoglobinemia. J Pediatr 1961; 58:86.

Harvey JW, Keitt AS. Studies of the efficacy and potential hazards of methylene blue therapy in aniline-induced methemoglobinemia =. Br J Haematol 1983; 54: 29.

Rino PB, Scolink D, Fustinana A, et al. Ascorbic acid for the treatment of methemoglobinemia: the experience of a large tertiary care pediatrichospital. Am J Ther 2014; 21: 240.

McHugh GJ, Graber ML, Freebairn RC. Fatal vitamin C-associated acute renal failure. Anesth Intensive Care 2008; 36:585.

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31