ปัจจัยพยากรณ์การเสียชีวิตในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อที่โรงพยาบาลปัตตานี

ผู้แต่ง

  • นันธิดา โลหะวิจารณ์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลปัตานี

คำสำคัญ:

ภาวะติดเชื้อ , ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ , เด็กเสียชีวิต , ปัจจัยพยากรณ์ , ภาวะเลือดเป็นกรด

บทคัดย่อ

ความเป็นมา: ภาวะช็อกจากการติดเชื้อเป็นสาเหตุการตายในเด็กทั่วโลก แม้จะมีแนวทางการวินิจฉัยและการรักษา แต่อัตราการเสียชีวิตจากภาวะดังกล่าวยังสูง

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยพยากรณ์การเสียชีวิตในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อ

วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิง prognostic factor research รูปแบบ retrospective observational cohort design ที่หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก โรงพยาบาลปัตตานี ศึกษาในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้ออายุมากกว่า 1 เดือน ถึง 15 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบกลุ่มที่เสียชีวิตและรอดชีวิตด้วย t-test, Fisher exact probability test และวิเคราะห์ลักษณะพยากรณ์ ด้วย risk ratio จาก multivariable logistic regression analysis

ผลการศึกษา: ผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อทั้งหมด 84 ราย เสียชีวิตระหว่างนอนโรงพยาบาล 51 ราย เมื่อนำลักษณะที่เป็นปัจจัยพยากรณ์การเสียชีวิตในผู้ป่วยเด็ก 10 ปัจจัยจาก univariable analysis มาวิเคราะห์ร่วมกัน ลักษณะที่ยังคงมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ 1. การดำเนินโรคของการติดเชื้อไปเป็นการติดเชื้อและมีภาวะช็อกภายใน 7 วัน (risk ratio [RR] 5.5995% CI 2.07-15.09) 2. มีภาวะเลือดเป็นกรด (RR 1.65, 95% CI 1.13-2.42)

สรุป: ผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะติดเชื้อต้องเฝ้าระวังการดำเนินโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 7 วันแรกและในเด็กที่มีภาวะเลือดเป็นกรด

Downloads

Download data is not yet available.

References

Weiss SL, Peters MJ, Alhazzani W, Agus MSD, Flori HR, Inwald DP, et al. Surviving sepsis campaign international guidelines for the management of septic shock and sepsis-associated organ dysfunction in children. Pediatr Crit Care Med. 2020;21(2):e52-e106.

Limprayoon K, Phumeetham S, Saito N. Effect of the ‘SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN 2012’ on mortality in the pediatric department of Siriraj Hospital. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2017;48:79-87.

Rusmawatiningtyas D, Rahmawati A, Makrufardi F, Mardhiah N, Murni IK, Uiterwaal CSPM, et al. Factors associated with mortality of pediatric sepsis patients at the pediatric intensive care unit in a low-resource setting. BMC Pediatr. 2021;21:471.

Phumeetham S, Preeprem N. Factors significantly associated with death among pediatric septic shock patients in a resource-limited setting. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2021;52:663-75.

Shah S, Deshmukh CT, Tullu MS. The predictors of outcome and progression of pediatric sepsis and septic shock: A prospective observational study from western India. J Postgrad Med. 2020;66:67-72.

de Souza DC, Machado FR. Epidemiology of pediatric septic shock. J Pediatr Intensive Care 2019;8:3-10.

Uppala R, Wongrat C. Mortality and predictive factors in pediatric severe sepsis and septic shock after implementation of Surviving Sepsis Campaign Guideline in Srinagarind Hospital. Srinagarind Med J 2020;35:404-9.

Yuniar I, Karyanti MR, Kurniati N, Handayani D. The clinical and biomarker approach to predict sepsis mortality in pediatric patients. Paediatr Indones. 2023;63:37-44.

Kaur G, Vinayak N, Mittal K, Kaushik JS, Aamir M. Clinical outcome and predictors of mortality in children with sepsis, severe sepsis, and septic shock from Rohtak, Haryana: A prospective observational study. Indian J Crit Care Med. 2014;18:437-41.

Branco RG, Garcia PCR, Piva JP, Casartelli CH, Seibel V, Tasker RC. Glucose level and risk of mortality in pediatric septic shock. Pediatr Crit Care Med. 2005;6:470-2.

Paudel R, Bissell B, Dogra P, Morris PE, Chaaban S. Serum bicarbonate: Reconsidering the importance of a neglected biomarker in predicting clinical outcomes in sepsis. Cureus. 2022;14(4):e24012.

Maitland K, Kiguli S, Opoka RO, Engoru C, Olupot-Olupot P, Akech SO, et al. Mortality after fluid bolus in African children with severe infection. N Engl J Med. 2011;364:2483-95.

Goyal P, Chandra D, Goel D, Kumar D, Kumari A, Prasad P. Predictors of outcome in pediatric septic shock: Experience from a tertiary care teaching hospital. Pediatr Rev Int J Pediatr Res. 2019;6:489-94.

Spitalnic S, Sidman RD, Monti J. Serum bicarbonate and anion gap cannot reliably predict elevated serum lactate levels. Ann Emerg Med. 2004 1;44:S54.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-29

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ