รายงานและทบทวนวรรณกรรมผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดท้องเรื้อรังและท้องร่วงเรื้อรังเป็นอาการแรกของโรคเอสแอลอีในเด็ก

ผู้แต่ง

  • ยศ วีระวัฒนตระกูล กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
  • ภิเษก ยิ้มแย้ม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
  • อำนวยพร อภิรักษากร กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
  • มนสิตา ตันยะ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

คำสำคัญ:

อาการปวดท้องเรื้อรัง , โรคแอสเอลอีในเด็ก , อาการถ่ายอุจจาระเหลวเรื้อรัง, ภาวะขาดสารอาหารรุนแรง

บทคัดย่อ

ความเป็นมา: อาการทางคลินิกของโรคแอสเอลอีมีได้หลายระบบหลายรูปแบบ จึงมักทำให้วินิจฉัยได้ล่าช้า อาการนำด้วยระบบทางเดินอาหารเพียงอย่างเดียวพบได้น้อยมากในแอสเอลอีอาการปวดท้องเรื้อรังและท้องร่วงเรื้อรังเป็นอาการแรกของโรคแอสเอลอี พบน้อยมาก

รายงานผู้ป่วย: เด็กหญิงอายุ 10 ปี มาด้วยอาการปวดท้องเรื้อรัง อุจจาระร่วงเรื้อรัง และภาวะขาดสารอาหารรุนแรงโดยไม่พบอาการและอาการแสดงของระบบอื่น ภายหลังที่ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการวินิจฉัยโรคจากเกณฑ์วินิจฉัยโรคเอสแอลอี EULAR/ACR ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยสเตียรอยด์ และโภชนบำบัด พบว่ามีการตอบสนองต่อการรักษาที่ดี น้ำหนักเพิ่มขึ้นจนกลับมาเป็นปกติ รวมทั้งไม่มีอาการปวดท้องเรื้อรังและอุจจาระร่วงเรื้อรังอีกตลอด 12 เดือนที่ติดตามอาการ

สรุป: กุมารแพทย์ควรตระหนักถึงโรคเอสแอลอีในเด็กที่มีอาการทางระบบทางเดินอาหารอย่างเดียวเป็นอาการนำ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Malattia C. Paediatric-onset systemic lupus erythematosus. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2013;27:351-62.

Petty RE. Systemic lupus erythematosus. In: Petty RE, Laxer RM, Lindsley CB, Wedderburn LR, Mellins E, Fuhlbrigge R, editors. Textbook of pediatric rheumatology. 8th ed. Philadelphia: Elsevier; 2020. p. 396-449.

Tian XP, Zhang X. Gastrointestinal involvement in systemic lupus erythematosus: Insight into pathogenesis, diagnosis and treatment. World J Gastroenterol. 2010 28;16:2971-7.

Janssens P, Arnaud L, Galicier L, Mathian A, Hie M, Sene D, et al. Lupus enteritis: From clinical findings to therapeutic management. Orphanet J Rare Dis. 2013;8:67.

Santos MR. Diarrhea as First Symptom in Systemic Erythematous Lupus in Child - A Case Report. J Clin GastroenterolTreat[Internet].2016Sep30[cited7Mar2024];Availablefrom:https://clinmedjournals.org/articles/jcgt/journal-of-clinical-gastroenterology-and-treatment-jcgt-2-032.php?jid=jcgt

Aringer M. EULAR/ACR classification criteria for SLE. Semin Arthritis Rheum. 2019;49:S14-7.

Ebert EC, Hagspiel KD. Gastrointestinal and hepatic manifestations of systemic lupus erythematosus. J Clin Gastroenterol. 2011;45:436-41.

Kwok SK, Seo SH, Ju JH, Park KS, Yoon CH, Kim WU, et al. Lupus enteritis: Clinical characteristics, risk factor for relapse and association with anti-endothelial cell antibody. Lupus. 2007;16:803-9.

Fawzy M, Edrees A, Okasha H, El Ashmaui A, Ragab G. Gastrointestinal manifestations in systemic lupus erythematosus. Lupus. 2016;25:1456-62.

Fotis L, Baszis KW, French AR, Cooper MA, White AJ. Mesenteric vasculitis in children with systemic lupus erythematosus. Clin Rheumatol. 2016;35:785-93.

Yamazaki-Nakashimada MA, Rodriguez-Jurado R, Ortega-Salgado A, Gutierrez-Hernández A, García-Pavon-Osorio S, Hernandez-Bautista V. Intestinal pseudoobstruction associated with eosinophilic enteritis as the initial presentation of systemic lupus erythematosus in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2009;48:482-6.

Lepore L, Facchini S, Codrich D, Pelizzo G, Messineo A, Ventura A. Acute abdomen: The presenting sign of systemic lupus erythematosus in childhood. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2002;35:570-2.

Chowichian M, Aanpreung P, Pongpaibul A, Charuvanij S. Lupus enteritis as the sole presenting feature of systemic lupus erythematosus: Case report and review of the literature. Paediatr Int Child Health. 2019;39:294-8.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-29

ฉบับ

บท

รายงานผู้ป่วย