เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) รายงานผู้ป่วย (Case Study) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Literature Review Article) ตลอดจนองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ การแพทย์ฉุกเฉินและคุ้มครองผู้บริโภค ระบบสุขภาพและการประเมินผลโครงการด้านสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านสุขภาพ

กระบวนการพิจารณาบทความ :บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกันต่อหนึ่งบทความ (double-blind review)

ประเภทของบทความ : นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) รายงานผู้ป่วย (Case Study) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Literature Review Article)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก : วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - กรกฏาคม, ฉบับที่ 3 สิงหาคม - ธันวาคม

เจ้าของวารสาร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ : ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ