จริยธรรมการตีพิมพ์

จริยธรรมของการเผยแพร่ผลงาน (PUBLICATION ETHICS)

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ (EDITER ETHIC)

 • พิจารณา คัดกรอง ตรวจสอบ บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ให้ตรงตามสาขาของวารสารด้วยหลักการทางวิชาการหรือตามระเบียบวิธีวิจัย
 • เสนอแนะ ให้ปรับแก้บทความแก่ผู้นิพนธ์ก่อนส่งผู้ประเมินบทความ (Peer review)
 • พิจารณาคัดเลือกผู้ประเมินบทความจำนวน 2 ท่านให้ตรงตามสาขาของเนื้อหาในบทความและมาจากหลากหลายสถาบัน
 • ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ตรงตามคำแนะนำของผู้พิจารณาบทความ
 • พิจารณา ตัดสิน กรณีคำแนะนำของผู้ประเมินบทความมีความเห็นไม่ตรงกัน ตลอดจนบทความที่ไม่ได้แก้ไขตามคำแนะนำของผู้พิจารณาบทความ
 • แก้ไขและให้คำแนะนำข้อผิดพลาด การเขียนบทความเพื่อทำให้เกิดความกระจ่าง
 • สร้างมาตรฐานของวารสารให้มีคุณภาพทุกขั้นตอนจนถึงขั้นตอนการเผยแพร่
 • เก็บรักษาความลับของข้อมูล เอกสาร บทความของผู้นิพนธ์ ผู้ผู้พิจารณาบทความ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • การรับบทความเพื่อตีพิมพ์ บทความจะต้องได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์จากผู้พิจารณาบทความทั้ง 2 ท่าน เผยแพร่บทความที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่ผู้อ่านอย่างต่อเนื่องตรงเวลา
 • แจ้งผลพิจารณา คัดกรอง ตรวจสอบ บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ด้วยหลักการทางวิชาการหรือตามระเบียบวิธีวิจัย ให้แก่ผู้นิพนธ์ทราบ
 • แจ้งผลการพิจารณา ตัดสิน กรณีคำแนะนำของผู้พิจารณาบทความมีความเห็นไม่ตรงกันให้แก่ผู้นิพนธ์ทราบ
 • แจ้งผลการตัดสินของบรรณาธิการต่อการยอมรับหรือปฏิเสธบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ภายใต้ความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความสำคัญ ความใหม่ และความชัดเจนของบทความวิจัย ตลอดจนความเกี่ยวข้องกับขอบเขตของวารสาร
 • รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้นิพนธ์ กรณีมีการอุทธรณ์ได้หากผู้นิพนธ์มีความคิดเห็นแตกต่างจากการตัดสินใจของบรรณาธิการ
 • พิจารณาผู้ผู้พิจารณาบทความที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความอย่างเป็นธรรมและส่งบทความให้ผู้พิจารณาบทความโดยผู้พิจารณาบทความจะไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้นิพนธ์จะไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double blind)
 • จัดพิมพ์คำแนะนำการเขียน รูปแบบ ระเบียบการส่งบทความ ขั้นตอนการส่งบทความ แก่ผู้ผู้พิจารณาบทความผ่านเว็ปไซต์วารสาร
 • ให้คำแนะนำ ประสานระหว่างผู้นิพนธ์กับผู้พิจารณาบทความ กรณีมีข้อขัดแย้งทางวิชาการและข้อคิดเห็น

 บทบาทหน้าที่ของผู้พิจารณาบทความ (REVIEWER ETHIC)

 • ผู้พิจารณาบทความจะต้องประเมินบทความผ่านระบบ Thaijo
 • ผู้พิจารณาบทความทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของบทความตามระเบียบวิธีการวิจัย หลักวิชาการเป็นสำคัญส่วนรูปแบบการตีพิมพ์และการพิสูจน์อักษรถือเป็นประเด็นรอง
 • ผู้พิจารณาบทความจะไม่แสดงตนเองกับผู้นิพนธ์โดยยึดหลัก Double blind
 • ผู้พิจารณาบทความจะไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากผู้นิพนธ์
 • ผู้พิจารณาบทความต้องประเมินบทความด้วยความยุติธรรมยึดหลักทางวิชาการเป็นสำคัญ
 • ผู้พิจารณาบทความต้องไม่ประสานงานหรือติดต่อผู้นิพนธ์โดยตรง ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องปรึกษากับ ผู้นิพนธ์จะต้องให้บรรณาธิการเป็นผู้ประสาน
 • ผลการพิจารณาบทความถือเป็นสิทธิ์ขาดของบรรณาธิการวารสาร

บทบาทหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (AUTHOR ETHIC)

 • ส่งบทความตามรูปแบบที่วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายกำหนด
 • แก้ไขบทความตามคำแนะนำของบรรณาธิการและผู้พิจารณาบทความอย่างเคร่งครัด กรณีไม่แก้ไขในประเด็นที่เสนอแนะผู้นิพนธ์สามารถชี้แจงเหตุผลมายังวารสารได้
 • บทความของผู้นิพนธ์จะถูกตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเนื้อหา (Plagiarism) จากระบบ Thaijo ทั้งนี้หากร้อยละของความซ้ำซ้อนคัดลอกเกินร้อยละ 20 ผู้นิพนธ์จะต้องชี้แจงและแก้ไข
 • ผู้นิพนธ์จะต้องส่ง แก้ไขบทแก้ไขบทความผ่านระบบ Thaijo และส่งตรงตามเวลากำหนด
 • ผู้นิพนธ์จะต้องตรวจสอบบทความก่อนขึ้นระบบ Thaijo ทั้งนี้หากมีประเด็นผิดพลาดทางวารสารจะไม่ดำเนินการแก้ไขบทความที่ขึ้นระบบ Thaijo แล้ว
 • บทความวิจัยจะต้องผ่านขั้นตอนจริยธรรมวิจัยหรือการพิทักษ์สิทธิจากหน่วยงาน
 • ผู้นิพนธ์จะต้องสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย น่าเชื่อถือ
 • ผู้นิพนธ์จะต้องไม่ส่งบทความไปยังวารสารอื่น ๆ ในขณะที่รอพิจารณาตีพิมพ์
 • ผู้นิพนธ์จะต้องไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง