กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

แพทย์หญิงอัจฉรา   ละอองนวลพาณิช    

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

บรรณาธิการ (Chief - Editors)

นายแพทย์วัชรพงษ์    คำหล้า

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

บรรณาธิการ

ดร.อนุพงษ์       พูลพร  

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รองบรรณาธิการ

ดร.สำราญ        เชื้อเมืองพาน  

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการภายใน (Internal Editorials Team)

นายแพทย์ภุชงค์   ชื่นชม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นายแพทย์คงศักดิ์  ชัยชนะ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ทันตแพทย์ฉลองชัย   สกลวสันต์

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

นายสยามราชย์  ฟูเจริญกัลยา

รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)   

นายณรงค์  ลือชา

รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

นายอนุรักษ์      ศรีใจ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา  รัชตพิสิฐกร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

เภสัชกรเกียรติชัย   สุภามณี

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

เภสัชกรจิตติมา วุฒิอิ่น

รก.เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ทันตแพทย์หญิงรุจิรา   แสนดี

ทันตแพทย์ชำนาญการ

นายหณุสิทธิ์   เหมืองหม้อ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายกฤษดา  ปาสำลี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กองบรรณาธิการภายนอก (External  Editorials  Team)

นางขจีรัตน์   บุญวิวัฒนาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางเสาวณีย์  เปลี่ยนพานิช

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผศ.ดร.ภัทรพล  มากมี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.พิษณุรักษ์   กันทวี   

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร.ภมรศรี    อินทร์ชน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร.พิลาสินี  วงษ์นุช      

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผศ.ดร.กาญจนา ปินตาคำ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ผศ.ดร. พัชรินทร์ วินยางค์กูล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ผศ.ดร.พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ผศ.ดร.พัชรินทร์ เงินทอง

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

นายอภิชาติ ใจใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

นางสาวดุษฎี ก้อนอาทร

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

นายแพทย์ธวัชชัย   ใจคำวัง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

ดร.นายแพทย์ศิริศักดิ์  นันทะ

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สาย

แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นางสินีนาฎ  ตามวงค์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลแม่ลาว

นายสันติ   พุฒิพิริยะ

นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นายเอกลักษณ์   เตจ๊ะ

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลแม่สรวย

นายพิทักษ์   เคหา

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลแม่จัน

เลขานุการกองบรรณาธิการ

นางสาวจิราภรณ์  แสงสุวรรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจันทร์จิรา   อยู่เกียรติกุล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ

นายสุธรรม คำวะรัตน์

นักทรัพยากรบุคคล

นายกรรณ์  ธนะวงค์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวนรีรัตน์  เอลานี่ คริสลิน

นักทรัพยากรบุคคล

ฐานข้อมูลและสารสนเทศ

นายสาธิต  มุนินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ