นวัตกรรมหุ่นฝึกสารพัดประโยชน์ โรงพยาบาลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • ภาราดา เทียบหนู โรงพยาบาลวาปีปทุม

คำสำคัญ:

หุ่นฝึกสารพัดประโยชน์, นวัตกรรม

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนานวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมหุ่นจำลองฝึกทักษะ ในการดูแลผู้ป่วย ดำเนินการวิจัยเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 การพัฒนาหุ่นจำลองฝึกทักษะ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 1) ศึกษาปัญหาและแนวทางปฏิบัติเดิม  2) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดการทำสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 3) พัฒนาหุ่นฝึกสารพัดประโยชน์  4) ตรวจสอบหุ่นฝึกโดยผู้เชี่ยวชาญ  5) ทดลองใช้หุ่นฝึกสารพัดประโยชน์ในการเป็นสื่อการเรียนการสอนใน Care giver และ อสม. ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการฝึกปฏิบัติ  คะแนนความพึงพอใจในการใช้หุ่นฝึกสารพัดประโยชน์ ก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การล้างแผล  การตรวจเต้านมด้วยตัวเอง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย Care giver จำนวน 19 คน อสม. จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินทักษะการให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การล้างแผล และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้หุ่นฝึกสารพัดประโยชน์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนาใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ จำนวน          ผลการศึกษาพบว่า Care giver มีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการปฏิบัติในการฝึกให้อาหารทางสายยาง การฝึกการดูดเสมหะ การทำความสะอาดแผลเจาะคอ การฉีดอินซูลิน เพิ่มขึ้น  9.79 , 9.74 ,9.68 และ 9.16 ตามลำดับ อสม.มีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพิ่มขึ้น 9.84  และผู้ฝึกมีความพึงพอใจในการใช้หุ่นสารพัดประโยชน์เป็นสื่อการสอนในระดับมากที่สุด ร้อยละ 94.96

References

กิตติพร เนาว์สุวรรณ และคณะ. (2549). รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาวิธีการสอนการพยาบาลในคลินิกในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. สงขลา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา.

กัลยา เตชาเสถียร ,สถาพร กลางคาร. (2556). การพัฒนาหุ่น Police Wound เพื่อฝึกทักษะการจัดการบาดแผล. วารสารพยาบาลตำรวจ, 5(1), 45-54.

ธารินี นนทพุทธ และปฐมามาศ โชติบัณ.(2564).การพัฒนานวัตกรรมหุ่นฝึกการให้สารน้ำบริเวณแขนIntravenous Venipuncture: New Development in Training on Arm Manikin.วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 8(3),49 – 60.

ปฐมามาศ โชติบัณ และคณะ.(2554). นวัตกรรมชุดหุ่นฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 5(3), 1-12.

รวิภา บุญชูช่วย. (2558).นวัตกรรมหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ “RTAFNC Suction Model”.วารสารพยาบาลตำรวจ,7(1), 44-52.

ศรีเรือน แก้วกังวาล. (2553). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย. กรุงเทพฯ: สามลดา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-30

ฉบับ

บท

รายงานผลการวิจัย